CĐ Nữ Vương Thiên Thần Sinh Hoạt, Photo/Video:

Spread the love

 

 

 

 

Cộng Đoàn  Nữ Vương Thiên Thần

™Địa Chỉ: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026  ĐT: 213-483-3013
Web:  ourladyoflorettochurch.org

Chánh Xứ: Lm. Gioan Martin Trần Chí Hiếu   ĐT: 213-483-3013

Chủ Tịch: Ông Trần Văn Lý   ĐT: 323-403-7579

Lễ Chúa Nhật:  3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật