CĐ Đức Mẹ Mông Triệu Và Giờ Lễ :

Giuse
by

 

 

 

 

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU – ™Nativity Church – El Monte

Địa Chỉ:  743 N. Tyler Ave., El Monte, CA 91731  ĐT: 626-444-2511
Web:  www.mynativity.org

Quản Nhiệm: Lm. Giuse Nguyễn Kim Đăng
ĐT: 626-444-2511

Chủ Tịch: Ông Vương Đạm  ĐT: 626-228-2890

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 4:00pm – 5:00pm Thứ Sáu
7:30pm – 8:30pm Thứ Sáu

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *