Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng – Vietnamese Community Council

I. BAN CHẤP HÀNH – VIETNAMESE BOARD

1. Ban Thường Vụ - Executive Board

 

Tiến Sĩ
Ryan Bùi Thế Lữ
Chủ tịch
Dr. Ryan Bui
President
Tel: 310-409-5836

 

Ông
Scott Bùi Văn Cư

PCT. Nội Vụ
Mr. Scott Bui
Vice-President
- Internal Affairs
Tel: 310-429-2738

Ông
Tony Huỳnh Thế Lộc
PCT. Ngoại Vụ
Mr. Tony Huynh
Vice-President
- External Affairs
Tel: 818-321-5987

 

Bác sĩ
Vũ Hồng Phương
Tổng Thư Ký
Dr. Phuong Vu
Secretary
Tel: 562-433-4327


Nguyễn Hoàng Kim
Tổng Thủ Quỹ
Ms. Kim Nguyen
Treasurer
Tel: 310-350-3609
 1. Uỷ Viên – Board Member
  • Ô. Ngô Thành Nam: Trưởng Ban Phụng Vụ
  • Mai Như Thiên Hương: Trưởng Ban Mục Vụ Thánh Nhạc
  • Ô. Bùi Văn Cư: Trưởng Ban Ơn Thiên Triệu
  • Ô. Trần Hữu Thanh: Trưởng Ban Khánh Tiết
  • Ô. Phạm Trí Tuệ: Trưởng Ban Truyền Thông

   

  II. Đại Diện Phong Trào, Hội, Đoàn Cấp Cộng Đồng – Archdiocean Organization Representative

  • ÔB. Nguyễn Thái Bạch & Vân: Chủ Nguyền CT. TTHN/GĐ
  • Ô. Nguyễn Phương: LĐ Trưởng LĐ Tông Đồ Fatima
  • Pauline Thảo Châu: LĐ Trưởng LĐ Thiếu Nhi Fatima
  • Phạm Thùy Châu: Trưởng Phong Trào CTĐS
  • Ô. Hoàng Quốc Việt: LĐ Trưởng LĐ Thiếu Nhi Thánh Thể
  • Ô. Võ Thành Công: LĐ Trưởng Lđ LMTT
  • Ngô Thị Tuất: LH Trưởng LH Các BMCG
  • Ô. Tạ Việt Huê: Trưởng Phong Trào Cursillo

   

  III. Đại Diện Cộng Đoàn Tại Địa Phương – Local Community Representative

   • 1 - B. Đỗ Nguyễn Tuyết: Chủ tịch CĐ An Phong
   • 2 - Ô. Phạm Thăng: Chủ tịch CĐ Đức Mẹ Mân Côi
   • 3 - Ô. Trần Văn Lý: Chủ tịch CĐ Nữ Vương Thiên Thần
   • 4 - Ô. Vương Đạm: Chủ tịch CĐ Đức Mẹ Mông Triệu
   • 5 - Ô. Trịnh Viết Nam: Chủ tịch CĐ Thánh Giuse
   • 6 - Ô. Hoàng Duy Tân: Chủ tịch CĐ Maria Nữ Vương
   • 7 - Ô. Trần Minh Quân: Chủ tịch CĐ Phục Sinh
   • 8 - Ô. Hoàng Văn Nhạ: Chủ tịch CĐ Đức Mẹ Lộ Đức
   • 9 - Ông Nguyễn Khắc Nghiêm: Chủ tịch CĐ Thánh Phêrô - S.F.S
   • 10 - Ô. Trần Hữu Thanh: Chủ tịch CĐ Thánh Tâm
   • 11 - Ô. Lê Nam: Chủ tịch CĐ Thánh Lucy
   • 12 - Ô. Nguyễn Văn Hảo: Chủ tịch CĐ Thánh Gia Thất
   • 13 - Ô. Trần Trung Nghĩa:Chủ Tịch CĐ Thánh Phêrô - Torrance
   • 14 - B. Đặng Hoàng Nga: Chủ Tịch CĐ Lòng Chúa Thương Xót
   • 15 - Ô. Nguyễn Hữu Bình: Chủ Tịch CĐ Đức Mẹ La Vang