Các Thánh Lễ Bằng Tiếng Việt của TGP Los Angeles

Thánh Lễ Trực Tuyến Bằng Tiếng Việt của Tổng Giáo Phận Los Angeles (giờ California)

 

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 9 tháng 4, 2020): 

5:30pm: https://www.facebook.com/Fatherjnguyen

7:00pm: https://www.youtube.com/channel/UCDG0W6uOj-wfj5ODqMrXReg

 

Thứ Sáu Tuần Thánh (ngày 10 tháng 4, 2020):

3:00pm: https://www.youtube.com/channel/UCDG0W6uOj-wfj5ODqMrXReg

5:00pm: https://www.facebook.com/Fatherjnguyen

7:00pm: https://www.facebook.com/loretto.la/live/

 

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh (ngày 11 tháng 4, 2020):

5:30pm: https://www.facebook.com/Fatherjnguyen

7:00pm: https://www.youtube.com/channel/UCDG0W6uOj-wfj5ODqMrXReg

7:00pm: https://www.facebook.com/loretto.la/live/

 

Chúa Nhật Phục Sinh (ngày 12 tháng 4, 2020):

11:30am: https://www.facebook.com/loretto.la/live/

3:00pm: https://www.youtube.com/channel/UCDG0W6uOj-wfj5ODqMrXReg

3:00pm: https://www.facebook.com/SMMCamarillo/

4:30pm: https://www.facebook.com/Fatherjnguyen