Hội Đồng Linh Mục Việt Nam

Hội Đồng Linh Mục Việt Nam

Các Linh mục Việt Nam Khác Đang Hoạt Động Tại TGPLA

Lm. Phaolô Trần Bá Hùng, Nativity, Torrance………………… 310-328-5387

Lm. Giuse Phạm Thế Đoàn, St. Anthony, Oxnard……………. 805-486-7301

Lm. Dom Nguyễn Anh Tuấn, St. Brid of Sweden, Lake Balboa818-782-7180

Lm. Giuse Lê Thanh Bình, St. Martin of Tour, Los Angeles…. 310-476-7403

Lm. Phêrô Ngô C. Thắng, St. Matthias Church, Hungt. Park… 323-588-2134

Lm. G.B Nguyễn Quang Trực, Cathedral Chapel, LA…………… 323-935-1128

Lm. Vincent Mai Lương Khoa, St. John Fisher, Rancho P.V. 310-377-5571

Lm. Augustino Nguyễn Nhật Huy, St. Christopher, WC…………626-960-1805

Lm. Bartôlômêô Phạm Đức Thịnh, St. John’s Seminary…………805-482-1061

Linh mục Dòng:

Lm. Phêrô Ngô Đình Thỏa, C.Ss.R, TV Giêrađô Majella……….626-480-7975

Lm. GB. T Phạm Quốc Hưng  TV Giêrađô Majella,B. Park ….626-377-6540

Lm. Giuse Hồ Nguyễn Anh Nghĩa, C.Ss.R, TV Mẹ HCG,LB…562-988-7997

Lm. Giuse Lê Minh Duy, C.Ss.R,  TV Mẹ HCG,LB…………….  562-988-7997

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phan, C.Ss.R,  TV Mẹ HCG,LB……..  562-988-7997

 

Lm. Nguyễn Quốc Dũng, C.Ss.R,  TV Mẹ HCG,LB……………. 562-988-7997

Lm. Phêrô Nguyễn Đoàn Chinh, S.B.D. Don Bos. Tech Int…….626-940-2171

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh, S.D.B………………………………….562-920-1734

Lm. Chánh Nguyễn, S.J, LMU Jesuit Community ………..…..310-338-2700

Lm. Christopher Trung Nguyen, S.J. LMU Jesuit Community  310-338-2700

Lm. Paul Khuong Vu, S.J. LMU Jesuit Community …….…….310-338-2700

Lm. Đinh Minh Trí, S.J, Casa Luis Espinal, Los Angeles

  Đặc trách Ơn Thiên Triệu: Lm.Phêrô Nguyễn Huy Bảo             661-259-2276