Cha Đại Diện Liên Lạc

Lm. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn,

Chánh xứ Gx. Our Lady of Loretto Catholic Church
250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026
Tel: 213-483-3013
Đại Diện Liên Lạc – Liaison Priest