Cha Đại Diện Liên Lạc

Lm. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn,

(Rev. Anh-Tuan D. Nguyen)

Đại Diện Liên Lạc – Liaison Priest

Chánh xứ Gx. Our Lady of Loretto Catholic Church
250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026
Tel: 213-483-3013


Lm. Joseph Quân Nguyễn,

(Rev. Joseph Q. Nguyen)

Phó Đại Diện Liên Lạc – Associate Liaison

11534 Gateway Blvd., Los Angeles, CA 90064
Tel: 310-479-5111 Ext. 100