>> Cộng Đoàn Đức Mẹ Lộ Đức

St. Finbar Church

St. Finbar Church

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC ™ St. Finbar Church

Địa Chỉ:  2010 W. Olive Ave., Burbank, CA 91506  ĐT: 818-846-6251
Web:  www.stfinbarburbank.org

Liên Lạc: Lm. Giuse Hoàng Tiến Đoàn, S.J  ĐT: 310-619-8706

Chủ Tịch: Ông Hoàng Văn Nhạ  ĐT: 818-239-9105

Lễ Chúa Nhật:  7:00pm Thứ Bảy

Giải tội:  6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy