VIDEO Blog:


17
Nov 2015

Vũ Phụng Vụ Đại Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Nov 15, 2015 *** Video Đại Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2014 tại Los Angeles, CA *** Múa Phụng Vụ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, TGP – Los Angeles 2012 *** Video Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam TGP-Los Angeles, Múa Phụng Vụ Nov. 20, 2011 *** Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, http://tgpla.org/ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles 2010...

Read More