Photo Gallery


26
Nov 2017
Photo Gallery Links:

Cập Nhật Photo Sinh Hoạt Cộng Đồng CGTGP-LA : Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima Anniversary Retreat tại Đền Đức Mẹ Dâng Con – Corona, California Nov. 26, 2017 2017 Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Nov. 19 2017 Đại Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles Lần Thứ 31 – tại Hội Dòng Gardena, – Oct. 8, 2017 Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima – TGP Los Angeles – Summer Camp, July 7-9 2017 Tĩnh Tâm Mùa Chay, Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Minh Thánh Tâm......

Read More


20
Nov 2017
Photo/Video Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Vương Cung Thánh Đường TGP-Los Angeles, 11/19/2017

1. Photo Album Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việtnam 11/19/2017 Photo by: Billy Trần (enter here:) 2. More Photo Album Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việtnam 11/19/2017 by: Quân Trần (enter here:) 3. More Photo Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam in Google Drive by: Nguyễn Đình Anh (enter here:) 4. More Photo Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam by: Trung Vũ (enter here:)   Video Diễn nguyện Thánh Tử Đạo Anrê Trần Văn Trống  – 11/19/2017  More Feed Video from our YouTube ‘s channel:   Video Thánh......

Read More