>>> CĐ Thánh Tâm – 15444 Nordhoff St., North Hills :


01
Dec 2015

        Cộng Đoàn THÁNH TÂM ™- Our Lady of Peach Church Địa Chỉ: 15444 Nordhoff St., North Hills, CA 91343  ĐT: 818-894-1176 Web:  olpeace.org Mục Vụ: Các Linh mục Việt Nam Chủ Tịch: Ông Trần Hữu Thanh  ĐT: 818-429-6537 Lễ Chúa Nhật: 4:00pm Chúa Nhật Giải tội: 6:00pm – 7:00pm Thứ Ba và Thứ Năm                    ...

Read More


01
Dec 2015

        Cộng Đoàn THÁNH TÂM ™- Our Lady of Peach Church Địa Chỉ: 15444 Nordhoff St., North Hills, CA 91343  ĐT: 818-894-1176 Web:  olpeace.org Mục Vụ: Các Linh mục Việt Nam Chủ Tịch: Ông Trần Hữu Thanh  ĐT: 818-429-6537 Lễ Chúa Nhật: 4:00pm Chúa Nhật Giải tội: 6:00pm – 7:00pm Thứ Ba và Thứ Năm                    ...

Read More