CĐ Thánh Giuse Sinh Hoạt Và Giờ Lễ :

Cộng Đoàn Thánh Giuse – St. Christopher Church Địa Chỉ: 629 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790  ĐT: 626-960-1805 Web:  www.sccwestcovina.net Chánh Xứ: Lm. Giuse Lê Thanh Bình   ĐT: 626-960-1805 Chủ Tịch:  Ông Võ Thành Công  ĐT: 626-636-5169 Lễ Chúa Nhật: 9:30AM Chúa Nhật Giải tội: 3:30PM – 4:00PM Chúa Nhật

CĐ Thánh Giuse Sinh Hoạt, Photo/Video:

Cộng Đoàn Thánh Giuse – St. Christopher Church Địa Chỉ: 629 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790  ĐT: 626-960-1805 Web:  www.sccwestcovina.net Chánh Xứ: Lm. Giuse Lê Thanh Bình   ĐT: 626-960-1805 Quyền Chủ Tịch:  Ông Võ Thành Công  ĐT: 626-636-5169 Lễ Chúa Nhật: 9:30AM Chúa Nhật Giải tội: 3:30PM – 4:00PM Chúa Nhật