>>> CĐ Thánh Giuse – 629 S. Glendora Ave., West Covina :


14
Aug 2018

        Cộng Đoàn Thánh Giuse – St. Christopher Church Địa Chỉ: 629 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790  ĐT: 626-960-1805 Web:  www.sccwestcovina.net Quản Nhiệm: Lm. Vincent Mai Lương Khoa   ĐT: 626-960-1805 Phó Tế Vĩnh Viễn:  Thầy Phanxicô Nguyễn Lộc  DT:  626-332-8505 Chủ Tịch:  Ông Trịnh Viết Nam  ĐT: 626-242-3079 Lễ Chúa Nhật: 4:00pm Chúa Nhật Giải tội: 3:30pm – 4:00pm Chúa Nhật          ...

Read More


01
Dec 2015

        Cộng Đoàn Thánh Giuse – St. Christopher Church Địa Chỉ: 629 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790  ĐT: 626-960-1805 Web:  www.sccwestcovina.net Quản Nhiệm: Lm. Đôminicô  Vũ Bá Cường, C.Ss.R   ĐT: 626 327-9452 Phó Tế Vĩnh Viễn:  Thầy Phanxicô Nguyễn Lộc  DT:  626-332-8505 Chủ Tịch:  Ông Trịnh Viết Nam  ĐT: 626-242-3079 Lễ Chúa Nhật: 4:00pm Chúa Nhật Giải tội: 3:30pm – 4:00pm Chúa Nhật          ...

Read More