>>> CĐ Phục Sinh – 428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776 :


14
Aug 2018

        Cộng Đoàn Phục Sinh – San Gabriel Mission Church Địa Chỉ: 428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-457-3035 Web:  parish.sangabrielmissionchurch.org Mục Vụ: Phêrô Nguyễn Văn Long,  SVD – Lm Phaolô Nguyễn Hoài Chương, SBD  ĐT: 626-457-3035 Chủ Tịch: Ông Trần Minh Quân  ĐT: 626-285-5943 Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy 3:00pm Chúa Nhật Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật              ...

Read More


01
Dec 2015

        Cộng Đoàn Phục Sinh – San Gabriel Mission Church Địa Chỉ: 428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-457-3035 Web:  parish.sangabrielmissionchurch.org Mục Vụ: Các Linh mục Việt Nam   ĐT: 626-457-3035 Chủ Tịch: Ông Trần Minh Quân  ĐT: 626-285-5943 Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy 3:00pm Chúa Nhật Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật              ...

Read More