>>> CĐ Nữ Vương Thiên Thần – 250 N. Union Ave., LA :


14
Aug 2018

        Cộng Đoàn  Nữ Vương Thiên Thần – Our Lady of Loretta Church ™Địa Chỉ: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026  ĐT: 213-483-3013 Web:  ourladyoflorettochurch.org Chánh Xứ: Lm. Đa-minh Nguyễn Anh-Tuấn   ĐT: 213-483-3013 Chủ Tịch: Ông Trần Văn Lý   ĐT: 323-403-7579 Lễ Chúa Nhật:  3:00pm Chúa Nhật Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật      ...

Read More


01
Dec 2015

        Cộng Đoàn  Nữ Vương Thiên Thần ™Địa Chỉ: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026  ĐT: 213-483-3013 Web:  ourladyoflorettochurch.org Chánh Xứ: Lm. Gioan Martin Trần Chí Hiếu   ĐT: 213-483-3013 Chủ Tịch: Ông Trần Văn Lý   ĐT: 323-403-7579 Lễ Chúa Nhật:  3:00pm Chúa Nhật Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật      ...

Read More