CĐ Nữ Vương Thiên Thần Sinh Và Giờ Lễ :

Cộng Đoàn  Nữ Vương Thiên Thần – Our Lady of Loretta Church ™Địa Chỉ: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026  ĐT: 213-483-3013 Web:  ourladyoflorettochurch.org Chánh Xứ: Lm. Đa-minh Nguyễn Anh-Tuấn   ĐT: 213-483-3013 Chủ Tịch:Ông Cao Đình Hưng………………………. 323-713-7056 Lễ Chúa Nhật:  3:00pm Chúa Nhật Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật

CĐ Nữ Vương Thiên Thần Sinh Hoạt, Photo/Video:

        Cộng Đoàn  Nữ Vương Thiên Thần ™Địa Chỉ: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026  ĐT: 213-483-3013 Web:  ourladyoflorettochurch.org Chánh Xứ: Lm. Gioan Martin Trần Chí Hiếu   ĐT: 213-483-3013 Chủ Tịch: Ông Trần Văn Lý   ĐT: 323-403-7579 Lễ Chúa Nhật:  3:00pm Chúa Nhật Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật … [Read more…]