>>> CĐ Maria Nữ Vương – 2150 W. 135th St., Gardena :


14
Aug 2018

        Cộng Đoàn Maria Nữ Vương – Maria Regina Church Địa Chỉ: 2150 W. 135th St., Gardena, CA 90249  ĐT: 310-323-0030 Web:  www.mariareginagardena.net Quản Nhiệm: Alberto Trần Văn Sang  ĐT: 310-323-0030 Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Matthew Nguyễn Văn Phước  DT: 310-354-6954 Chủ Tịch: Ông Hoàng Duy Tân  ĐT: 310-344-8283 Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy            ...

Read More


01
Dec 2015

        Cộng Đoàn Maria Nữ Vương – Maria Regina Church Địa Chỉ: 2150 W. 135th St., Gardena, CA 90249  ĐT: 310-323-0030 Web:  www.mariareginagardena.net Quản Nhiệm: Alberto Trần Văn Sang  ĐT: 310-323-0030 Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Matthew Nguyễn Văn Phước  DT: 310-354-6954 Chủ Tịch: Ông Vũ Văn Cần  ĐT: 310-602-1334 Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy            ...

Read More