>>> CĐ Đức Mẹ Mông Triệu – 3743 N. Tyler Ave., El Monte :


01
Dec 2015

        Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU – ™Nativity Church – El Monte Địa Chỉ:  743 N. Tyler Ave., El Monte, CA 91731  ĐT: 626-444-2511 Web:  www.mynativity.org Quản Nhiệm: Lm. Giuse Nguyễn Kim Đăng ĐT: 626-444-2511 Chủ Tịch: Ông Vương Đạm  ĐT: 626-228-2890 Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật Giải tội: 4:00pm – 5:00pm Thứ Sáu 7:30pm – 8:30pm Thứ Sáu        ...

Read More


01
Dec 2015

Cộng Đoàn Nữ Vương Các Thiên Thần, Los Angeles Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 ***         Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU – ™Nativity Church – El Monte Địa Chỉ:  743 N. Tyler Ave., El Monte, CA 91731  ĐT: 626-444-2511 Web:  www.mynativity.org Quản Nhiệm: Lm. Giuse Nguyễn Kim Đăng ĐT: 626-444-2511 Chủ Tịch: Ông Vương Đạm  ĐT: 626-228-2890 Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật Giải tội: 4:00pm – 5:00pm Thứ Sáu 7:30pm – 8:30pm Thứ Sáu        ...

Read More