CĐ Đức Mẹ Mân Côi Và Giờ Lễ:

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI – Our Lady Of ASSUMPTION Địa Chỉ: 435 Berkeley Ave., Claremont, CA 91711 ĐT: 909-626-3596 Web:  www.olaclaremont.org Quản Nhiệm: Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền  ĐT: 310-256-7795 Liên Lạc: Ông Bùi Minh………….…909-319-6588 Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật

CĐ Đức Mẹ Mân Côi Sinh Hoạt, Photo/Video:

Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi, Claremont Mừng 35 Năm Thành Lập – 5 tháng 10, 2014 ***         Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI ™- Our Lady Of ASSUMPTION Địa Chỉ: 435 Berkeley Ave., Claremont, CA 91711 ĐT: 909-626-3596 Web:  www.olaclaremont.org Quản Nhiệm: Lm Giuse Nguyễn Thuấn  ĐT: 909-399-3562 Chủ Tịch: Ông … [Read more…]