>>> CĐ Đức Mẹ Lộ Đức – 2010 W. Olive Ave., Burbank :


14
Aug 2018

        Cộng Đoàn Đức Mẹ Lộ Đức – St. Finbar Church Địa Chỉ: 2010 W. Olive Ave., Burbank, CA 91506  ĐT: 818-846-6251 Web:  www.stfinbarburbank.org Quản Nhiệm: Lm. Giuse Hoàng Tiến Đoàn, S.J   ĐT: 310-619-8706 Chủ Tịch: Ông Hoàng Văn Nhạ   ĐT: 818-239-9105 Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy                ...

Read More


01
Dec 2015

        Cộng Đoàn Đức Mẹ Lộ Đức – St. Finbar Church Địa Chỉ: 2010 W. Olive Ave., Burbank, CA 91506  ĐT: 818-846-6251 Web:  www.stfinbarburbank.org Quản Nhiệm: Lm. Giuse Hoàng Tiến Đoàn, S.J   ĐT: 310-619-8706 Chủ Tịch: Ông Hoàng Văn Nhạ   ĐT: 818-239-9105 Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy                ...

Read More