>>> CĐ An Phong – 2889 N. Lincoln Ave., Altadena, :


25
Nov 2015

Cộng Đoàn An Phong, Altadena Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 *** CĐ AN PHONG ™Sacred Heart Catholic Church Altadena Địa Chỉ: 2889 N. Lincoln Ave., Altadena, CA 91001 ĐT: 626-794-2046 Web: www.sacredheartaltadena.com Quản Nhiệm: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thạch, C.Ss.R  ĐT: 713-835-9537 Chủ Tịch: Ông Dương Trung Kiên  ĐT: 909-260-0498 Lễ Chúa Nhật:  2:30pm Chúa Nhật Giải tội: 2:00pm – 2:30pm Chúa Nhật  ...

Read More


24
Nov 2015

CĐ AN PHONG ™Sacred Heart Catholic Church Altadena Địa Chỉ: 2889 N. Lincoln Ave., Altadena, CA 91001 ĐT: 626-794-2046 Web: www.sacredheartaltadena.com Quản Nhiệm: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thạch, C.Ss.R  ĐT: 713-835-9537 Chủ Tịch: Bà Đỗ Nguyễn Tuyết    ĐT: 626-487-4758 Lễ Chúa Nhật:  2:30pm Chúa Nhật Giải tội: 2:00pm – 2:30pm Chúa Nhật  ...

Read More