DANH SÁCH MỤC VỤ & BAN THƯỜNG VỤ:


25
Nov 2015

Đại Diện Liên Lạc:  Lm. Gioan Martin Trần Chí Hiếu 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026 213-483-3013 Phó Đại Diện Liên Lạc:  Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long 310-329-7548 Ban Thường Vụ Cộng Đồng: Địa Chị Liên Lạc: 4144 W. 161st St., Lawndale, CA 90260 Chủ Tịch:  Nguyễn Hiếu Vinh…………. 310-370-8654 Phó CT. Nội Vụ:  Bùi Thế Lữ ………… 310-409-5836 Phó CT. Ngoại Vụ:  Ngô Thành Nam…626-960-8283 Tổng Thư Ký:  Mai Như Thu Hương … 562-929-1795 Tổng Thủ Quỹ:  Vụ Hong Phuong….. 562-433-4327 Ban-Ngành-Hội-Đoàn: Ban Phụng Vụ: T.Uy: Pt. Px.......

Read More