– BAN THÁNH NHẠC


18
Nov 2019
Video Photo Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn Mạng Cộng Đồng 11/17/2019

1. Photo 2019 Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam TGP/LA (photo by Vũ Kiên Trung) enter here: 2. Photo Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 11/17/2019 (photo by Brandon Phan) enter here: 3. Photo Lễ CTTĐVN do (photo by Dominique Nguyen) Enter here: 4. Video Hoạt Cảnh : Cộng Đồng CGVN/LA FaceBook (Enter here) 5. Cathedral Services. Live from the Cathedral of Our Lady of the Angels in Downtown Los Angeles.   6. Vũ Phụng Vụ “Lời Thiêng”  ...

Read More


07
Dec 2015

Website của Ban Mục Vụ Thánh Nhạc (enter here):   Hát Về Ngài 7 – năm 2015 Ca Đoàn Tổng Hợp Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận – Los Angeles tổ chức tại Cộng Đoàn Lòng chúa Thương Xót, San Gabriel, California – Photo by: Thành Nguyễn 9/20/2015 Ca Đoàn Tổng Hợp Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles, Đêm Thánh Nhạc “Hát Về Ngài” tại St. Catherine Laboure Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance. California, USA. 9/15/2013     Website của Ban Mục Vụ Thánh......

Read More