Ban Thường Vụ Cộng Đồng

Ông Nguyễn Hiếu Vinh, Chủ Tịch – President  Tel: 310-370-8654

 

Ông Bùi Thế Lữ, Phó Chủ Tịch Nội Vụ – Vice President – Internal Affairs
Tel: 310-409-5836

 

Ông Ngô Thành Nam, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ  Vice President – External Affairs
Tel: 626-960-8283

 

Chị Mai Như Thu Hương, Tổng Thư Ký Secretary           Tel: 562-929-1795

 

Chị Vũ Hồng Phương, Tổng Thủ Quỹ  Treasurer         Tel: 562-433-4327