Suy Niệm – Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Ngày 8 Tháng 5 – Năm C

Spread the love

Suy Niệm:   Chúa là Mục tử nhân lành, chiên của Chúa thì biết Chúa, và Chúa biết chiên của mình, dám thí cả mạng sống cho chiên, nhưng còn nhiều chiên chưa thuộc ràn, Chúa có bổn phận đưa chúng vào, theo thánh ý Chúa Cha.

Chúa Cha trao đoàn chiên cho Chúa chăn dắt, không ai có thể cướp đi. Chúa Giêsu và Chúa Cha là Một.

Quả vậy, khi chúng ta chịu Phép Rửa theo luật Giáo hội Công giáo, là chúng ta thuộc về cùng một đoàn chiên, một thủ lĩnh chăn dắt duy nhất là Chúa Giêsu Kitô, Người uỷ quyền cho Đức Giáo hoàng thay Người dẫn dắt đàn chiên, ta không sợ bị lạc bầy, không sợ bị tà thuyết dụ dễ lôi kéo, nếu chúng ta luôn biết vâng theo Lời Người, qua các Mục tử Người tuyển chọn.

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết để cứu chúng con khỏi chết đời đời và ban lại cho chúng con ơn làm con Chúa. Chúa là Mục Tử nhân lành luôn dẫn dắt, quan phòng và sẵn sàng tha thứ khi chúng con lỗi lầm. Xin cho chúng con thấy được Chúa yêu thương chúng con vô cùng để chúng con luôn trung thành tin yêu Chúa. Xin chúa giúp chúng con. Amen.

[one_half].
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – Năm C –

Cầu cho ơn thiên triệu 

Bài Ðọc I: Cv 13, 14. 43-52  “Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.

Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: “Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”. Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.    Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5   Ðáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c).  Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. – Ðáp.

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. – Ðáp.

3) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Kh 7, 9. 14b-17“Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên; họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế.

Và một bô lão đã nói với tôi: “Ðây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Ðấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.  Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 10, 14 Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 10, 27-30 “Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.  Ðó là lời Chúa.

[/one_half]

[one_half]

Gospel Jn 10: 27-30

Jesus said:
“My sheep hear my voice;
I know them, and they follow me.
I give them eternal life, and they shall never perish.
No one can take them out of my hand.
My Father, who has given them to me, is greater than all,
and no one can take them out of the Father’s hand.
The Father and I are one.”

[/one_half]

Daily Reading & Meditation

Sunday (May 08):  “My sheep hear my voice
Scripture: John 10:27-30

27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me; 28 and I give them eternal life, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. 29 My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father’s hand. 30 I and the Father are one.”

Meditation: How secure is your faith and trust in God? Jesus speaks of the tremendous trust he has in God his Father and the tremendous trust we ought to have in him because he is our good shepherd (John 10:11). What is the significance of Jesus calling himself the Good Shepherd? Shepherds were very common in the land of Jesus’ time. A shepherd could have hundreds or thousands of sheep under his care. Sheep without a shepherd were vulnerable prey for predators, such as wolves and thieves. If a sheep strayed from the fold it could easily get lost, fall into a ravine, or become injured. Shepherds had to keep a constant watch over their folds by day and by night. That is why shepherds had to literally live with their sheep so they could lead them out to good pasture for grazing during the day and bring them to a safe place at night for rest and shelter. Shepherds got to know their sheep well and kept a careful count each evening. They also called their sheep by name so the sheep could recognize the shepherd’s voice when he called them to follow him.

The Good Shepherd and Guardian of our souls
God used the image of a shepherd to describe his covenant relationship and care for his chosen people who were called by his name (Psalm 80:1 and 100:3). God called David, who shepherded his father’s flock in his youth, to be the anointed king and shepherd for his people Israel (Ezekiel 37:24). Jesus, God’s anointed Messiah and King, born from the tribe of David, called himself the Good Shepherd of the people whom his Father had entrusted to his care (John 10:29).

Peter the Apostle tells us that the Lord Jesus is the Good Shepherd and Guardian of our souls (1 Peter 2:25). He keeps a close and personal watch over every one of his sheep – his followers (disciples) who belong to him. He calls each of us personally by name to follow him. And he promises to be our guardian and protector from the snares of our enemy, Satan, the father of lies and a murderer from the beginning (John 8:44). The Lord leads us each day to good pastures – places where we can feed on his word and drink from the well-springs of living water which is his Holy Spirit (John 7:38-39, John 4:14). If we feed on his word and drink from the living water of the Holy Spirit, we will find the nourishment and strength we need to live each day for his glory and honor. Do you recognize the voice of your Shepherd and Guardian who calls to you each day?

“My sheep follow me”
Cyril of Alexandria (376-444 AD), an early church father and theologian, contrasts those who listen for the voice of the Good Shepherd, and those who close their ears to his call.

The mark of Christ’s sheep is their willingness to hear and obey, just as disobedience is the mark of those who are not his. We take the word hear to imply obedience to what has been said. People who hear God are known by him. No one is entirely unknown by God, but to be known in this way is to become part of his family. Therefore, when Christ says, ‘I know mine,’ he means I will receive them and give them a permanent mystical relationship with myself. It might be said that inasmuch as he has become man, he has made all human beings his relatives, since all are members of the same race. We are all united to Christ in a mystical relationship because of his incarnation. Yet those who do not preserve the likeness of his holiness are alienated from him… ‘My sheep follow me,’ says Christ. By a certain God-given grace, believers follow in the footsteps of Christ. No longer subject to the shadows of the law, they obey the commands of Christ and guided by his words rise through grace to his own dignity, for they are called ‘children of God’ (Matthew 5:9). When Christ ascends into heaven, they also follow him.” (excerpt from the COMMENTARY ON THE GOSPEL OF JOHN 7.1)

The Lord opens our ears to hear his word
The Lord speaks to us in a variety of ways, but especially through his word in the Sacred Scriptures. He will open the Scriptures for us if we approach his word with reverence and faith (Luke 24:32). How can we grow in listening to the voice of our Lord and Shepherd? If we ask he will open our ears to hear him speak to our hearts and minds.

“Morning by morning he wakens, he wakens my ear to hear as those who are taught. The Lord GOD has opened my ear, and I was not rebellious, I turned not backward” (Isaiah 50:4-5).

And if we hunger for his word, he will give us understanding, wisdom, and guidance for our lives.

“Your word is a lamp to my feet and a light to my path… I rejoice at your word like one who finds great treasure” (Psalm 119:105, 162).

The Lord Jesus wants to draw each of us close to himself. He wants us to be united with him and the Father. That is why he teaches us to pray to our Father in heaven and to ask for his kingdom to reign in our lives (Matthew 6:9-10). The Lord Jesus knocks on the door of our hearts and homes (Revelation 2:20) and waits for our response. Will you answer his call and welcome his presence with you?

“Lord Jesus, you have the words of eternal life. Open my ears to hear your voice and to follow your ways. Give me understanding that I may grow in the knowledge of your great love and wisdom for my life.”

Psalm 87:1-7

1 On the holy mount stands the city he founded;
2 the LORD loves the gates of Zion more than all the dwelling places of Jacob.
3 Glorious things are spoken of you, O city of God. [Selah]
4 Among those who know me I mention Rahab and Babylon; behold, Philistia and Tyre, with Ethiopia —  “This one was born there,” they say.
5 And of Zion it shall be said, “This one and that one were born in her”;  for the Most High himself will establish her.
6 The LORD records as he registers the peoples, “This one was born there.” [Selah]
7 Singers and dancers alike say, “All my springs are in you.”

Daily Quote from the early church fathersThe Great might of Christ’s hand, by Clement of Alexandria, 150-215 A.D.

“The faithful also have the help of Christ, and the devil is not able to snatch them. Those who have an endless enjoyment of good things remain in Christ’s hand, no one thereafter snatching them away from the bliss that is given to them. [No one can throw them] into punishment or torments. For it is not possible that those who are in Christ’s hand should be snatched away to be punished because of the great might Christ has. For ‘the hand’ in the divine Scripture signifies ‘the power’” It cannot be doubted therefore that the hand of Christ is unconquerable and mighty to all things.” (excerpt from the COMMENTARY ON THE GOSPEL OF JOHN 7.1)

Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA