Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam – TGP Los Angeles

Spread the love

Thông báo:

Hai khóa Cursillo 3-ngày cuối tuần sẽ được tổ chức tại Dòng Ngôi Lời (SVD) thuộc thành phố Riverside vào 2 tuần đầu của tháng 8 như sau:

  • Khóa Nữ:      Từ chiều ngày 4 đến 7 tháng 8 năm 2022
  • Khóa Nam:   Từ chiều ngày 11 đến 14 tháng 8 năm 2022

Để biết Phong trào Cursillo là gì, mục đích và đời sống của người Kitô hữu trong Cursillo như thế nào, xin truy cập vào trang nhà của Phong trào Cursillo TGP Los Angeles tại:  www.Cursillola.net để tìm hiểu và tải Đơn Ghi Danh tham dự từ trang nhà, hoặc tải đơn kèm theo trong bản tin Nối Kết này. 

Xin vui lòng liên lạc với chị Nguyễn Thùy Anh ở số: (714) 422-4555, email: athnguyen97@yahoo.com, hoặc anh Nguyễn Đình Tuấn ở số: (562) 356-7778, email: tn4tony@gmail.com để biết thêm chi tiết và nhận đơn ghi danh trực tiếp.

Thay mặt Ban Điều Hành                                       Kiến Thị

Micae Nguyễn Đình Tuấn                                       L.M. Phaolô Hoàng Thành Đức, CSsR

Trưởng Văn phòng Điều hành                              Linh Hướng Phong trào Cursillo TGPLA,

    Ngành Việt Nam