Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng 3/13/2022

Spread the love

THƯ MỜI

Họp Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng

Los Angeles, ngày 2 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA

Ban Thường Vụ CĐCGVN/TGP/LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ của Hội Đồng Mục Vụ tại địa điểm và thời gian như sau:

·     Địa điểm: Giáo xứ St. Joan of Arc: 11534 Gateway Blvd, Los Angeles, CA 90064

·     Thời gian: 9:30 – 11:30 sáng Chúa Nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022

·     Liên lạc:  Ông PCT. Nội Vụ Scott Bùi Văn Cư. Điện thoại: 310-429-2738

  •  Mục đích:
  • Tổ chức ngày Đại Hội Cộng Đồng
  • Chương trình hành hương năm thánh của TGP/LA
  • Chương trình thể thao mùa hè

Kính mời quý chức HĐMV sắp xếp thời gian tham dự đông đủ buổi họp thường kỳ này để chuẩn bị cho những công việc trên.

Trân trọng kính mời:                          Hiệp thỉnh:         

Dr. Ryan Bùi Thế Lữ              Rev. Joseph Quân Nguyễn          

Chủ Tịch Cộng Đồng              Đại Diện Liên Lạc