Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ – Ngày 12 tháng 7, 2020

THƯ MỜI

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

 

Los Angeles, ngày 20 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA

 

Ban Thường Vụ CĐCGVN/TGP/LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ của Hội Đồng Mục Vụ tại địa điểm và thời gian như sau:

 

  • Địa điểm: họp trực tuyến qua Zoom (xem chi tiết qua email)
  • Thời gian: 7:00 tối Chúa Nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2020
  • Liên lạc: Ông PCT. Nội Vụ Scott Bùi Văn Cư. Điện thoại: 310-429-2738

 

 

Đây là phiên họp để thảo luận về:

  1. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2020
  2. Tu chính nội quy
  3. Sinh hoạt cộng đồng trong thời gian Covid-19

 

Kính mời quý chức HĐMV sắp xếp thời gian về tham dự đông đủ buổi họp quan trọng này. Sự hiện diện của quý chức là dấu chỉ của tinh thần hiệp nhất và đồng hành để xây dựng cộng đồng chúng ta ngày một lớn mạnh và tốt đẹp.

 

Trân trọng kính mời:                      Hiệp thỉnh:

Ryan Bùi Thế Lữ                              Lm. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn

Chủ Tịch Cộng Đồng                       Đại Diện Liên Lạc

 

Share