Kết quả thăm dò mới: Người có tín ngưỡng ở Mỹ thấy Thiên Chúa muốn ta thay đổi nhân đại dịch Covid-19

(17/05/2020) – Hãng tin AP vừa cho công bố cuộc thăm dò họ vừa cùng trường thần học của Đại Học Chicago tiến hành từ ngày 30 tháng 4 tới ngày 4 tháng 5 vừa qua, trên 1,002 ngưòi lớn Hoa Kỳ, về tác động của Covid-19 đối với những người tin Thiên Chúa tuy có thể không thống thuộc một tôn giáo định chế nào…Theo kết quả của cuộc thăm dò, 31% người Mỹ tin có Thiên Chúa mạnh mẽ cảm thấy rằng virus là dấu hiệu Thiên Chúa muốn nói với nhân loại phải thay đổi; cũng một tỷ lệ này cảm thấy phần nào điều ấy. Những người Thệ Phản Phúc âm (Ngũ Tuần) nhiều xác suất hơn những người khác tin điều ấy một cách mạnh mẽ, họ chiếm 43% so với 28% người Công Giáo và các người Thệ phản chính dòng…

Nói chung, 82% người Mỹ nói họ tin Thiên Chúa, và 26% người Mỹ nói cảm thức đức tin hay linh đạo của họ gia tăng mạnh mẽ hơn do sự bùng phát của virus. Chỉ 1% nói nó làm đức tin của họ yếu đi… Thực vậy, cuộc thăm dò cho thấy 55% tín hữu Mỹ cho biết ít nhất họ cảm thấy phần nào rằng Thiên Chúa sẽ che chở họ khỏi bị lây nhiễm. Người Thệ Phản Phúc Âm nhiều xác suất hơn những người thuộc các tín phái khác nói rằng họ tin điều đó, với 43% nói họ tin mạnh mẽ và 30% nói họ tin phần nào, trong khi người Công Giáo và người Thệ Phản chính dòng có khuynh hướng đồng đều trong việc cảm thấy điều đó hay không cảm thấy nó…

Share