Suy Niệm – Chúa Nhật 2 Mùa Chay – March 08 – Năm A

Joseph
by

Suy Niệm:   Sự kiện biến hình xảy ra khoảng một tuần sau khi Ðức Giêsu báo trước cuộc thương khó và cái chết của Ngài, nhằm củng cố niềm tin nơi các môn đệ để các ông có thể can đảm theo Chúa trên con đường khổ giá. Sự hiện diện của hai nhân vật trong Cựu Ước: Môisê và Êlia để khẳng định việc Ðức Giêsu chịu khổ nạn và đi vào vinh quang nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa mà Thánh Kinh đã loan báo.

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa để tăng sức cho các môn đệ. Xin Chúa củng cố niềm tin cho chúng con, để khi gặp gian nan, thử thách, chúng con không ngã lòng thất vọng nhưng sẵn sàng đón nhận và can đảm dấn thân theo Chúa. Amen.

Chúa Nhật 2 – MÙA CHAY  –  Năm A

 

.

BÀI ĐỌC I: St 12, 1-4a   “Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi”.

Trích sách Sáng Thế.

Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc dữ cho ai chúc dữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc”. Abram liền ra đi, như lời Thiên Chúa phán dạy. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22   Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22).

Xướng: 1) Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. – Đáp.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. – Đáp.

3) Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa: chính Ngài là Đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 1, 8b-10  “Thiên Chúa kêu gọi và chiếu soi chúng ta”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu.

Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Đấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng. Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 17, 5   Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

PHÚC ÂM: Mt 17, 1-9  “Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.  Đó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Bước vào Mùa Chay Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhận ra những ân huệ lớn lao Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, nhất là ơn đức tin. Chúng ta hãy cảm tạ Người và dâng lời khẩn nguyện:

  1. “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong hội thánh luôn can đảm rời bỏ những bảo đảm của trần thế, để sẵn sàng dấn thân cho đàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho các ngài/ hầu mai ngày được hưởng phúc lành Chúa hứa ban.
  2. “Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người được ơn nhận biết Thiên Chúa qua những dấu chỉ thời đại, và qua các chứng nhân là đời sống của mỗi người Kitô hữu, nhờ đó Danh Chúa được cả sáng hơn.
  3. “Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết sống tâm tình cảm tạ vì hồng ân đức tin Chúa thương ban. Đồng thời biết làm cho ơn đó được triển nở và sinh nhiều hoa trái là những hy sinh, bác ái trong đời sống và trong tương quan với mọi người.
  4. “Đây là Con yêu dấu của Ta, các người hãy vâng nghe lời Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết lắng nghe và quyết tâm thi hành những giới răn và lời dạy của Chúa, hầu xứng đáng là con yêu dấu của Chúa Cha.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chuẩn bị cho các Tông đồ khỏi hoang mang trước mầu nhiệm thập giá, nhưng luôn vững tin vào sự toàn thắng của Chúa. Xin Chúa thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, mà ban cho chúng con một niềm tin sắt đá, để chúng con có thể đứng vững trước mọi giông tố của cuộc đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.  

Gospel  Mk 9:2-10

Jesus took Peter, James, and John
and led them up a high mountain apart by themselves.
And he was transfigured before them,
and his clothes became dazzling white,
such as no fuller on earth could bleach them.
Then Elijah appeared to them along with Moses,
and they were conversing with Jesus.
Then Peter said to Jesus in reply,
“Rabbi, it is good that we are here!
Let us make three tents:
one for you, one for Moses, and one for Elijah.”
He hardly knew what to say, they were so terrified.
Then a cloud came, casting a shadow over them;
from the cloud came a voice,
“This is my beloved Son. Listen to him.”
Suddenly, looking around, they no longer saw anyone
but Jesus alone with them.

As they were coming down from the mountain,
he charged them not to relate what they had seen to anyone,
except when the Son of Man had risen from the dead.
So they kept the matter to themselves,
questioning what rising from the dead meant.

 Daily Reading & Meditation

Sunday (March 08): “Listen to my beloved Son

Gospel Reading: Matthew 17:1-9

1 And after six days Jesus took with him Peter and James and John his brother, and led them up a high mountain apart. 2 And he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his garments became white as light. 3 And behold, there appeared to them Moses and Elijah, talking with him. 4 And Peter said to Jesus, “Lord, it is well that we are here; if you wish, I will make three booths here, one for you and one for Moses and one for Elijah.” 5 He was still speaking, when lo, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, “This is my beloved Son, with whom I am well  pleased; listen to him.” 6 When the disciples heard this, they fell on their faces, and were filled with awe. 7 But Jesus came and touched them, saying, “Rise, and have no fear.” 8 And when they lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. 9 And as they were coming down the mountain, Jesus commanded them, “Tell no one the vision, until the Son of man is raised from the dead.”

Old Testament Reading: Genesis 12:1-4a

1 Now the LORD said to Abram, “Go from your country and your kindred and your father’s house to the land that I will show you. 2 And I will make of you a great nation, and I will bless you, and make your name great, so that you will be a blessing. 3 I will bless those who bless you, and him who curses you I will curse; and by you all the families of the earth shall bless themselves.” 4 So Abram went, as the LORD had told him; and Lot went with him. Abram was seventy-five years old when he departed from Haran.

Meditation: Are you prepared to see the glory of the Lord and to share in his glory as well? God made a promise to Abraham that he would make him a channel of great blessing not only to his own family and future descendants but to all the families of the earth as well (Genesis 12:3)! The condition for the fulfillment of this promise was simple and straightforward – “Go from your family and country to the land that I will show you” (Genesis 12:1). Abraham not only believed in God’s promise, he promptly obeyed and did as the Lord commanded him. God chose Abraham as his instrument of blessing – that through him and his descendants would come the Messiah, the Lord Jesus Christ who would reveal the glory and blessing of God’s kingdom and bring salvation for all who would call upon his name.

The Lord Jesus came to fulfill all that Moses and the prophets spoke
The Lord Jesus is the fulfillment of all the promises made to Abraham and to his spiritual descendants. In all that Jesus did and said he sought to please his Father in heaven and to bring him glory. Like Abraham, he was ready to part with anything that might stand in the way of doing the will of God. He knew that the success of his mission would depend on his willingness to embrace his Father’s will no matter what it might cost him personally.

Jesus on three occasions told his disciples that he would undergo suffering and death on a cross to fulfill the mission the Father gave him. As the time draws near for Jesus’ ultimate sacrifice on the cross, he takes three of his beloved disciples to the top of a high mountain. Just as Moses and Elijah were led to the mountain of God to discern their ultimate call and mission, so Jesus now appears with Moses and Elijah on the highest mountain overlooking the summit of the promised land. Matthew’s Gospel tells us that Jesus was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his garments became white as light (Matthew 17:2).

Jesus reveals his glory to the apostles and to us
Why did Jesus appear in dazzling light with Moses and Elijah? The book of Exodus tells us that when Moses had met with God on Mount Sinai the skin of his face shone because he had been talking with God (Exodus 34:29). Paul the Apostle wrote that the Israelites could not look at Moses’ face because of its brightness (2 Corinthians 3:7). After Elijah, the greatest of the prophets, had destroyed all the priests and idols of Baal in the land, he took refuge on the mountain of God at Sinai. There God showed Elijah his glory in great thunder, whirlwind, and fire, and then spoke with him in a still quiet voice. God questioned Elijah, “What are you doing here?” And then directed him to go and fulfill the mission given him by God. Jesus, likewise, appears in glory with Moses and Elijah, as if to confirm with them that he, too, is ready to fulfill the mission which the Father has sent him to accomplish.

Jesus went to the mountain knowing full well what awaited him in Jerusalem – betrayal, rejection, and crucifixion. Jesus very likely discussed this momentous decision to go to the cross with Moses and Elijah. God the Father also spoke with Jesus and gave his approval: This is my beloved Son; listen to him. The Father glorified his son because he was faithful and willing to obey him in everything. The cloud which overshadowed Jesus and his apostles fulfilled the dream of the Jews that when the Messiah came the cloud of God’s presence would fill the temple again (see Exodus 16:10, 19:9, 33:9; 1 Kings 8:10; 2 Maccabees 2:8).

Christ’s way to glory
The Lord Jesus not only wants us to see his glory – he wants to share this glory with us. And Jesus shows us the way to the Father’s glory – follow me – obey my words. Take the path I have chosen for you and you will receive the blessing of my Father’s kingdom – your name, too, will be written in heaven. Jesus fulfilled his mission on Calvary where he died for our sins so that Paradise and everlasting life would be restored to us. He embraced the cross to win a crown of glory – a crown that awaits each one of us, if we, too, will follow in his footsteps.

Origen (185-254 AD), a noted early church bible scholar and teacher, explains the significance of Jesus’ transfiguration for our own lives:

“Do you wish to see the transfiguration of Jesus? Behold with me the Jesus of the Gospels. Let him be simply apprehended. There he is beheld both “according to the flesh” and at the same time in his true divinity. He is beheld in the form of God according to our capacity for knowledge. This is how he was beheld by those who went up upon the lofty mountain to be apart with him. Meanwhile those who do not go up the mountain can still behold his works and hear his words, which are uplifting. It is before those who go up that Jesus is transfigured, and not to those below. When he is transfigured, his face shines as the sun, that he may be manifested to the children of light, who have put off the works of darkness and put on the armor of light. They are no longer the children of darkness or night but have become the children of day. They walk honestly as in the day. Being manifested, he will shine to them not simply as the sun but as he is demonstrated to be, the sun of righteousness.” (Commentary on Matthew)

Luke’s Gospel tells us that while Jesus was transfigured, Peter, James, and John were asleep (Luke 9:32)! Upon awakening they discovered Jesus in glory along with Moses and Elijah. How much do we miss of God’s glory and action because we are asleep spiritually? There are many things which can keep our minds asleep to the things of God: Mental lethargy and the “unexamined life” can keep us from thinking things through and facing our doubts and questions. The life of ease can also hinder us from considering the challenging or disturbing demands of Christ. Prejudice can make us blind to something new the Lord may have for us. Even sorrow can be a block until we can see past it to the glory of God.

We are partakers of his glory
Are you spiritually awake? Peter, James, and John were privileged witnesses of the glory of Christ. We, too, as disciples of Jesus Christ are called to be witnesses of his glory. We all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being changed into his likeness from one degree of glory to another; for this comes from the Lord who is the Spirit (2 Corinthians 3:18). The Lord wants to reveal his glory to us, his beloved disciples. Do you seek his presence with faith and reverence?

“Lord Jesus, keep me always alert to you, to your word, your action, and your constant presence in my life. Let me see your glory.”

Psalm 33:4-5,18-20,22

4 For the word of the LORD is upright; and all his work is done in faithfulness.
5 He loves righteousness and justice; the earth is full of the steadfast love of the LORD.
18 Behold, the eye of the LORD is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love,
19 that he may deliver their soul from death, and keep them alive in famine.
20 Our soul waits for the LORD; he is our help and shield.
21 Yes, our heart is glad in him, because we trust in his holy name.
22 Let your steadfast love, O LORD, be upon us, even as we hope in you.

A Daily Quote for Lent: Listen to Him, by Leo the Great, 400?-461 A.D.

“A voice from the cloud said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him. I am manifested through his preaching. I am glorified through his humility. So listen to him without hesitation. He is the truth and the life. He is my strength and wisdom. “Listen to him” whom the mysteries of the law foreshadowed, of whom the mouths of the prophets sang. “Listen to him” who by his blood redeemed the world, who binds the devil and seizes his vessels, who breaks the debt of sin and the bondage of iniquity. “Listen to him” who opens the way to heaven and by the pain of the cross prepares for you the steps of ascent into his kingdom.” (excerpt from Sermon 38,7)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *