Thư Mời Tham Dự Lễ Giỗ Cha Fx.TRƯƠNG BỬU DIỆP Lần Thứ 74

Kính Gởi : – Qúy Cha Chánh Xứ.
– Cha Roland Jacques (DHN). Phó Cáo Thỉnh Viên Roma.
– Qúy Cha Bề Trên các Dòng Tu.
– Qúy Cha Quản Nhiệm Cộng Đoàn Việt Nam.
– Qúy Sơ Tỏng Phụ Trách Dòng MTG.
– Qúy Ông Bà Cố.
– Qúy Vị Chủ Tich Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam.
– Qúy Vị Chủ Tịch Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam.
– Ban Truyền Thông TGP/LA.
– Hội Cha Fx.TBD. Úc Châu.
– Hội Cha Fx.TBD. San Jose.
– Qúy Vị Ân Nhân của Cha Fx.TBD. & Gia đình.

Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Fx.TBD. Chúng con Kính Gởi đến
Qúy Cha,Qúy Sơ,Qúy Ông Bà Cố,Qúy Chức Cộng Đồng,Cộng Đoàn,Phong Trào
và Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành,Qúy Vị Ân Nhân và Gia Đình.

THƯ MỜi THAM DỰ LỄ GIỔ Cha Fx.TRƯƠNG BỬU DIỆP Lần Thứ 74.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Con Phêrô Nguyễn Văn Học

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *