Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ – Ngày 8 tháng 3, 2020

THƯ MỜI

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Los Angeles, ngày 8 tháng 2 năm 2020

 

Kính gửi:  Quý chức Hội Đồng Mục Vụ

CĐCGVN/TGP/LA

Ban Thường Vụ CĐCGVN/TGP/LA sẽ tổ chức phiên họp Hội Đồng Mục Vụ định kỳ tại địa điểm và thời gian như sau:

 

  •   Địa điểm:  Gx.  Our Lady of Loretto:

250 N.  Union Ave., Los Angeles, CA  90026 •   Thời gian:  9:30 sáng Chúa Nhật,

ngày 8 tháng 3, năm 2020.

  •   Liên lạc: Ông PCT. Nội Vụ Scott Bùi Văn Cư
    Điện thoại:  310-­429-­2738

 

Đây là phiên họp để thảo luận về:

  1. Dự án thánh tích
  2. Chương trình sinh hoạt năm 2020

 

Kính mời quý chức HĐMV sắp xếp thời gian về tham dự đông đủ buổi họp này. Sự hiện diện của quý chức là dấu chỉ của tinh thần hiệp nhất và đồng hành để xây dựng cộng đồng chúng ta ngày một lớn mạnh và tốt đẹp.

Trân trọng kính mời:    Hiệp Thỉnh:

Ryan Bùi Thế Lữ              Lm. Đa-minh Nguyễn Anh Tuấn

Chủ Tịch Cộng Đồng      Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *