Suy Niệm – Chúa Nhật 6 Thường Niên – February 16 – Năm A

Joseph
by

Suy Niệm:  Lề luật diễn tả ý Thiên Chúa, vì thế sống theo Luật là sống theo Chúa. Thế nhưng Luật Lệ cũng cần được kiện toàn theo hoàn cảnh theo thời gian. Ðức Giêsu tuyên bố rõ rằng: Ngài không phá đổ Luật Cựu Ước. Nhưng Ngài canh tân để bộ Luật sáng chói hơn. Luật Cựu Ước chỉ dừng lại hành động bên ngoài. Còn Luật Ðức Giêsu đòi hỏi đến tận nguồn gốc của hành động, nguyên nhân thúc đẩy hành động. Vì thế Luật Ðức Giêsu đòi hỏi khắt khe hơn và buộc người ta phải hoán cải tận căn rễ của sự tội.  

Cầu Nguyện:  Lạy Cha, người đời thường nói: Lòng đầy thì miệng mới thốt ra. Xin Cha giúp chúng con mang đầy những tâm tình tốt, để lời nói, hành động của chúng con mang dấu chứng của một tâm hồn trong sáng. Qua con người của chúng con là biểu hiện hình ảnh sống động của một Thiên Chúa tình yêu. Xin Thánh Thần của Ðức Giêsu thánh hóa, và cầu bầu cho chúng con. Amen.

.
Chúa Nhật 6 Thường Niên – năm A

 

Bài Ðọc I: Hc 15,16-21   “Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác”

Bài trích sách Ðức Huấn ca.

Nếu người muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì, thì giơ tay ra trên đó. Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào, thì được thứ ấy. Bởi chưng, Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng. Người luôn luôn nhìn thấy mọi loài. Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người, và thấu suốt mọi hành động của con người. Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác, và không cho phép một ai phạm tội.    Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv. 118,1-2, 4-5, 17-18, 33-34   Ðáp: Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.

Xướng 1) Phước đức những ai có đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong luật pháp của Chúa. Phước đức những ai giữ lời Chúa răn bảo, những người đó tận tâm tìm kiếm Chúa. – Ðáp.

2) Phần Chúa, Chúa ban bố huấn lệnh, để chúng được tuân giữ hết sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo tôi vững chắc, để tuân giữ thánh chỉ của Chúa. – Ðáp.

3) Xin gia ân cho tôi tớ Chúa được sống, để tuân giữ những lời Chúa răn. Xin mở rộng tâm hồn con mắt của tôi, để quân chiêm những điều kỳ diệu trong Luật Chúa. – Ðáp.

4) Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi biết đường lối thánh chỉ Ngài, để cho tôi được hoàn toàn tuân giữ. Xin giáo huấn tôi, để tôi tuân cứ luật pháp của Ngài, và để tôi hết lòng vâng theo luật đó. – Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 1Cor 2,6-10   “Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng ta”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Corintô.

Anh em than mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan với những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian,’ cũng không phải của những bậc vua chúa thế trần, hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong. Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa, vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi. Sự khôn ngoan đó, không một ai trong các vua chúa thế trần đã biết tới: vì giả thử nhận biết, hẳn họ đã không đóng đinh Chúa sự hiển vinh.

Nhưng chúng tôi rao giảng như lời đã chép: “Sự mắt chưa từng thấy và tai chưa từng nghe, và lòng người cũng chưa từng mơ ước tới, đó là tất cả những điều Thiên Chúa đã làm ra cho những ai yêu mến Người”. Bởi chưng Thiên Chúa đã mạc khải điều đó cho chúng tôi,  do Thánh Thần của Người.   Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Joan 1,14 và 12b   Alleluia! Alleluia! Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia!

 

Phúc Âm: Mt 5, 17-37   “Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này”.

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẩn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết: “Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!” Các con đã nghe nói với người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục”. Cũng có lời dạy rằng: “Ai ly dị vợi mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình”. Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: “Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa”. Còn Ta, Ta bảo các con: “Ðừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”.   Ðó là lời Chúa.

Gospel Mt 5,17-37

Jesus said to his disciples:
“Do not think that I have come to abolish the law or the prophets.
I have come not to abolish but to fulfill.
Amen, I say to you, until heaven and earth pass away,
not the smallest letter or the smallest part of a letter
will pass from the law,
until all things have taken place.
Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments
and teaches others to do so
will be called least in the kingdom of heaven.
But whoever obeys and teaches these commandments
will be called greatest in the kingdom of heaven.
I tell you, unless your righteousness surpasses
that of the scribes and Pharisees,
you will not enter the kingdom of heaven.

“You have heard that it was said to your ancestors,
You shall not kill; and whoever kills will be liable to judgment.
But I say to you,
whoever is angry with brother
will be liable to judgment;
and whoever says to brother, ‘Raqa,’
will be answerable to the Sanhedrin;
and whoever says, ‘You fool,’
will be liable to fiery Gehenna.
Therefore, if you bring your gift to the altar,
and there recall that your brother
has anything against you,
leave your gift there at the altar,
go first and be reconciled with your brother,
and then come and offer your gift.
Settle with your opponent quickly while on the way to court.
Otherwise your opponent will hand you over to the judge,
and the judge will hand you over to the guard,
and you will be thrown into prison.
Amen, I say to you,
you will not be released until you have paid the last penny.

“You have heard that it was said,
You shall not commit adultery.
But I say to you,
everyone who looks at a woman with lust
has already committed adultery with her in his heart.
If your right eye causes you to sin,
tear it out and throw it away.
It is better for you to lose one of your members
than to have your whole body thrown into Gehenna.
And if your right hand causes you to sin,
cut it off and throw it away.
It is better for you to lose one of your members
than to have your whole body go into Gehenna.

“It was also said,
Whoever divorces his wife must give her a bill of divorce.
But I say to you,
whoever divorces his wife – unless the marriage is unlawful –
causes her to commit adultery,
and whoever marries a divorced woman commits adultery.

“Again you have heard that it was said to your ancestors,
Do not take a false oath,
but make good to the Lord all that you vow.
But I say to you, do not swear at all;
not by heaven, for it is God’s throne;
nor by the earth, for it is his footstool;
nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.
Do not swear by your head,
for you cannot make a single hair white or black.
Let your ‘Yes’ mean ‘Yes,’ and your ‘No’ mean ‘No.’
Anything more is from the evil one.”

Daily Reading & Meditation   Sunday (February 16): Great are those who teach and obey the commandments

Scripture: Matthew 5:17-37

17 “Think not that I have come to abolish the law and the prophets; I have come not to abolish them but to fulfill them. 18 For truly, I say to you, till heaven and earth pass away,not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. 19 Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven. 20 For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. 21 “You have heard that it was said to the men of old, `You shall not kill; and whoever kills shall be liable to judgment.’ 22 But I say to you that every one who is angry with his brother shall be liable to judgment; whoever insults his brother shall be liable to the council, and whoever says, `You fool!’ shall be liable to the hell of  fire. 23 So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, 24 leave your gift there before the altar and go; first be reconciled to your brother, and then come and offer your gift.  25 Make friends quickly with your accuser, while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison;  26 truly, I say to you, you will never get out till you have paid the last penny.

27 “You have heard that it was said, `You shall not commit adultery.’ 28 But I say to you that every one who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.  29 If your right eye causes you to sin, pluck it out and throw it away; it is better that you lose one of your members than that your whole body  be thrown into hell. 30 And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away; it is better that you lose one of your members than that your whole  body go into hell.  31 “It was also said, `Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce.’  But I say to you that every one who divorces his wife, except on the ground of unchastity, makes her an adulteress; and whoever marries a divorced woman commits adultery. 33 “Again you have heard that it was said to the men of old, `You shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn.’  34 But I say to you, Do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God, 35 or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. 36 And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black. 37 Let what you say be simply `Yes’ or `No’; anything more than this comes from evil.

Meditation:Why do people tend to view the “law of God” negatively rather than positively? Jesus’ attitude towards the law of God can be summed up in the great prayer of Psalm 119: “Oh, how I love your law! It is my meditation all the day.”

For the people of Israel the “law” could refer to the ten commandments or to the five Books of Moses, called the Pentateuch or Torah, which explain the commandments and ordinances of God for his people. The “law” also referred to the whole teaching or way of life which God gave to his people. The Jews in Jesus’ time also used it as a description of the oral or scribal law. Needless to say, the scribes added many more things to the law than God intended. That is why Jesus often condemned the scribal law because it placed burdens on people which God had not intended.

The essence of God’s law
Jesus made it very clear that the essence of God’s law – his commandments and way of life, must be fulfilled. God’s law is true and righteous because it flows from his love, goodness, and holiness. It is a law of grace, love, and freedom for us. That is why God commands us to love him above all else and to follow in the way of his Son, the Lord Jesus who taught us how to love by laying down our lives for one another.

Reverence and respect
Jesus taught reverence and respect for God’s law – reverence for God himself, reverence for the Lord’s Day, reverence or respect for parents, respect for life, for property, for another person’s good name, respect for oneself and for one’s neighbor lest wrong or hurtful desires master and enslave us. Reverence and respect for God’s commandments teach us the way of love – love of God and love of neighbor. What is impossible to humans is possible to God who gives generously of his gifts and the power of the Holy Spirit to those who put their faith and trust in him.

God gives us the grace, help, and strength to love as he loves, to forgive as he forgives, to think and judge as he judges, and to act as he acts with mercy, loving-kindness, and goodness. The Lord loves righteousness and hates wickedness. As his followers we must love his commandments and hate every form of sin and wrong-doing. If we want to live righteously as God desires for us, then we must know and understand the intention of God’s commands for us, and decide in our heart to obey the Lord. Do you seek to understand the intention of his law and to grow in wisdom of his ways?

The Holy Spirit transforms our minds and hearts
Jesus promised his disciples that he would give them the gift of the Holy Spirit who writes God’s law of love and truth on our hearts. The Holy Spirit teaches us God’s truth and gives us wisdom and understanding of God’s ways. The Spirit helps us in our weakness, strengthens us in temptation, and transforms us, day by day, into the likeness of Jesus Christ, our Merciful Savior and Humble Lord. There is great blessing and reward for those who obey God’s commandments and who encourage others, especially the younger generations, to love, respect, and obey the Lord. Do you trust in God’s love and allow his Holy Spirit to fill you with a thirst for holiness and righteousness in every area of your life? Ask the Holy Spirit to fill your heart with a burning desire and reverence for God’s life-giving word so that you may grow day by day in the wisdom and knowledge of God’s love, truth, and goodness.

“Lord Jesus, begin a new work of love within me. Instill in me a greater love and respect for your commandments. Give me a burning desire to live a life of holiness and righteousness. Purify my thoughts, desires, and intentions that I may only desire what is pleasing to you and in accord with your will.”

Psalm 119:1–5,17-18,33-34

1 Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the LORD!
2 Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart,
3 who also do no wrong, but walk in his ways!
4 you have commanded your precepts to be kept diligently.
5 O that my ways may be steadfast in keeping your statutes!
17 Deal bountifully with your servant, that I may live and observe your word.
18 Open my eyes, that I may behold wondrous things out of your law.
33 Teach me, O LORD, the way of your statutes; and I will keep it to the end.
34 Give me understanding, that I may keep your law and observe it with my whole heart.

Daily Quote from the early church fathers: What you teach, you should do, by Chromatius (died 406 AD)

“While it is sinful to abolish the least of the commandments, all the more so the great and most important ones. Hence the Holy Spirit affirms through Solomon: ‘Whoever despises the little things shall gradually die’ (Sirach 19:1b). Consequently nothing in the divine commandments must be abolished, nothing altered. Everything must be preserved and taught faithfully and devotedly that the glory of the heavenly kingdom may not be lost. Indeed, those things considered least important and small by the unfaithful or by worldly people are not small before God but necessary. For the Lord taught the commandments and did them. Even small things point to the great future of the kingdom of heaven. For this reason, not only words but also deeds are important; and you should not only teach, but what you teach, you should do.” (excerpt from TRACTATE ON MATTHEW 20.2.1–3)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *