Thông Báo của Phong Trào Cursillo

Thông Báo của Phong Trào Cursillo

 Phong Trào Cursillo, ngành Việt Nam, TGP Los Angeles xin kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Seour, và quý anh chị Cursillistas và gia đình bạn hữu cùng nhau đến tham dự Tĩnh Tâm Mùa Vọng tại:

St. Joseph Conference Evangelization Center

507 North Granada Avenue, Alhambra, CA 91801

(626) 289-0223

Thời gian:  9:00 AM – 6:00 PM

Chúa Nhật ngày 1 tháng 12, năm 2019 (có Thánh Lễ)

Giảng phòng: Lm. Louis Trần Đình Văn Quân

TM Ban Điều Hành                                       Hiệp thỉnh:

Micae Nguyễn Đình Tuấn                      Lm. Phê-rô Ngô Đình Thỏa,
C.Ss. R.

Khối Hậu Cursillo                                      Linh Hướng PT Cursillo

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *