Thông Báo Thay Đổi Giờ Lễ Của Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang

Thông Báo Thay Đổi Giờ Lễ

Của Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang

 

Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Winnetka, Giáo Xứ Saint Joseph The Worker xin thông báo đến quý Cha, quý Tu sĩ Nam nữ, Hội Đồng Mục Vụ và Cộng Đồng Dân Chúa Tổng Giáo Phận Los Angeles: Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 11 tháng 8 năm 2019, thánh lễ Chúa Nhật của cộng đoàn sẽ được cử hành vào lúc 4:00 pm, giải tội từ 3:30 pm – 4:00 pm.

 

Kính báo,

 

CĐ Đức Mẹ La Vang Hiệp Thỉnh

Nguyễn Hữu Bình                    Lm. Giuse Nguyễn Thuấn

Chủ Tịch                                       Quản Nhiệm

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *