Tài liệu mới của Vatican về hệ tư tưởng giới: “Trung tính” là một điều không tưởng

(11/06/2019)- Vatican đặt vấn đề về ý thức hệ giới trong một tài liệu mới dành cho phụ huynh và các nhà giáo dục. Tài liệu được gọi là “Nam và nữ Người đã tạo dựng họ. Hướng tới con đường đối thoại về vấn đề lý thuyết giới trong giáo dục.” Nó được xuất bản bởi Bộ Giáo dục Công giáo…

Tài liệu nói rằng việc trình bày “một xã hội không có sự khác biệt về giới tính” là không thực tế và không có cơ sở sinh học. Nó cũng cảnh báo rằng “điều không tưởng của ‘người trung tính’” phá hủy quan niệm về gia đình. Trong một gia đình cha mẹ, con cái, học cách nhận ra giá trị và vẻ đẹp của sự khác biệt giữa hai giới tính, dẫn đến sự hiểu biết về nhân dạng của chính mình. Văn bản kêu gọi các nhà giáo dục và các trường đại học Công giáo phải chuẩn bị tốt trong lĩnh vực này. Tương tự như vậy, nó đưa ra một lời kêu gọi phản ảnh của chính phủ. Nó nói rằng một nhà nước dân chủ không thể giảm phạm vi giáo dục xuống một trường phái tư tưởng, một mặt liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của con người và mặt khác là quyền tự nhiên của cha mẹ để tự do lựa chọn bất kỳ nền giáo dục nào phù hợp với phẩm giá của con người.

 (Trích lược theo Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *