Thông Báo Của Phong trào Cursillo TGP Los Angeles

Thông Báo Của Phong trào Cursillo TGP Los Angeles

Phong trào Cursillo TGPLA xin thông báo đến quý anh chị Cursillistas là năm nay Phong trào Cursillo TGPLA có mở 2 khóa học cuối tuần vào ngày 8-11, tháng 8, 2019 cho Khóa Nữ và vào ngày 15-18, tháng 8, 2019 cho Khóa Nam, tại địa điểm Dòng Ngôi Lời, Riverside, CA. Xin Quý anh chị Cursillistas mời gọi bạn thân đến tham dự Khóa và nộp đơn tham dự Khóa Cursillo trước ngày 30 tháng 6, 2019.

Xin Quý anh chị Cursillistas liên lạc chị Trưởng Khối Tiền, Nguyễn Thùy Anh, để lấy Đơn tham dự Khóa Cursillo, Tài liệu Tìm hiểu Phong trào Cursillo và Cẩm Nang Người Bảo trợ. ĐT (714) 422-4555 hoặc email atnguyen97@yahoo.com.

 

TM Ban Điều Hành             Hiệp thỉnh:

Khối Tiền Cursillo               Linh Hướng Phong Trào

Maria Goretti                        Lm. Phê-rô Ngô Đình Thỏa

Nguyễn Thùy Anh

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *