Thánh Phaolô Hạnh, Giáo Dân (+1859), kính ngày 27 tháng 5

Thánh phaolô Hạnh sinh năm 1827 tại Sài Gòn. Ngài là một giáo dân đạo đức, bị bắt và bị xử trảm ngày 28/5/1859 dưới triều Tự Ðức. Ngày 02/5/1909, Ðức Thánh Cha Piô X đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *