Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ Ngày 19 tháng 5 năm 2019

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Los Angeles, ngày 21 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA

Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ tại địa điểm và thời gian như sau:

ï   Địa điểm: Gx. Our Lady of Loretto: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026

ï   Thời gian: 9:30 sáng Chúa Nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2019

ï   Liên lạc:  Ông PCT. Nội Vụ Scott Bùi Văn Cư. Điện thoại: 310-429-2738

Đây là phiên họp để bàn về:

ï   Chuẩn bị chương trình Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Cộng Đồng

ï   Tiếp tục soạn thảo một số quy trình hoạt động mục vụ

ï  Bàn thảo kế hoạch hoạt động năm 2020, tầm nhìn 2025

Kính mời tất cả quý chức Hội Đồng Mục Vụ tham dự buổi họp này. Sự hiện diện của Qúy Chức là dấu chỉ của tinh thần đoàn kết trong yêu thương và hiệp nhất, để xây dựng Cộng Đồng chúng ta trong Tổng Giáo Phận ngày một lớn mạnh và tốt đẹp.

    

Trân trọng kính mời:                      Hiệp thỉnh:                                      

Ryan Bùi Thế Lữ Lm. Nguyễn Anh Tuấn

  Chủ Tịch Cộng Đồng               Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *