Thư Mời Lễ Giỗ Cha Trương Bửu Diệp

Trọng Kính ..: – Đức Ông & Qúy Cha Chính Xứ.

                       -Cha Giám Đốc Vietcatholies.
                       -Qúy Cha Bề Trên Nhà Dòng.
                       -Qúy Cha Quản Nhiệm CĐ.TGP/LA & GP.Orange.
                       -Qúy Sơ Bề Trên..& Giám Đốc các Dòng Tu.
                       -Qúy Vị Chủ Tịch CĐCG/VN.TGP/LA & GP/Orange.
                       -Qúy Vị Chủ Tịch các Cộng Đoàn VN/TGP/LA.& GP/Orange.
                       -Qúy Chức Cộng Đồng & Cộng Đoàn VN.TGP/LA.& GP/Orange.
                       -Qúy Chức trong các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành VN.TGP/LA.&GP/Orange.
                       -Qúy Vị Ân Nhân & Bảo Trợ ngày Lễ Giổ lần thứ 73 Cha Fx.TBD.
                       Ban Tổ Chức Lễ Giổ lần thứ 73.Chúng con xin phép được Kính Chuyển đến..:
Đức Ông,Qúy Cha,Qúy Sơ và Qúy Chức THƯ MỜi LỄ GIỔ đính kèm..
                       TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI.
TM.Ban Tổ Chức
Con Phêrô Nguyễn Văn Học.
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *