Thư mời họp Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng

Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA

 

Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ tại địa điểm và thời gian như sau:

 

  • Địa điểm: Gx. Our Lady of Loretto: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026
  • Thời gian: 9:30 sáng Chúa Nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2019
  • Liên lạc: Ông PCT. Nội Vụ Scott Bùi Văn Cư. Điện thoại: 310-429-2738

 

Đây là phiên họp để bàn về:

  • Cuộc thi cho các Trung Tâm Giáo Lý Việt Ngữ lần đầu tiên
  • Đại hội giáo lý (RE Congress 2019)
  • Soạn thảo một số quy trình hoạt động mục vụ
  • Kết quả dữ liệu Bản Khảo Sát toàn cộng đồng năm 2019

 

Kính mời tất cả quý chức Hội Đồng Mục Vụ tham dự buổi họp này. Sự hiện diện của Qúy Chức là dấu chỉ của tinh thần đoàn kết trong yêu thương và hiệp nhất, để xây dựng Cộng Đồng chúng ta trong Tổng Giáo Phận ngày một lớn mạnh và tốt đẹp.

 

Trân trọng kính mời:                                    Hiệp thỉnh:

Ryan Bùi Thế Lữ                                              Lm. Nguyễn Anh Tuấn

Chủ Tịch Cộng Đồng                                      Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *