Suy Niệm – Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – January 13 – Năm C

Joseph
by

Suy Niệm:    Phép rửa của Gioan là phép rửa ăn năn sám hối. Dòng nước Giođan đã đục ngầu vì tội lỗi muôn người. Ðức Giêsu, Ðấng Thiên Sai của Thiên Chúa đã không nề dìm mình xuống dòng nước ấy. Ngài cùng chung tội lụy để cùng chung tẩy luyện. Vì tình yêu thương khiến đôi vai Ngài trĩu nặng gánh nợ đời. Nhưng trong dòng sông thanh tẩy, mọi tội nhơ được biến đổi nên tinh luyện. 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Kitô, xưa Ngài đã làm đẹp lòng Chúa Cha bằng cách sống hòa đồng, chia sẻ phận người với chúng con. Xin Chúa giúp chúng con trong tình tương thân huynh đệ, cùng giúp nhau sống tốt về mọi mặt, để xây dựng một Giáo Hội hiệp nhất, yêu thương. Amen.


Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – năm C

Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7  “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người.

Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”.    Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10

Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b).

Xướng: 1) Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. – Ðáp.

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ. – Ðáp.

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. – Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Cv 10, 34-38“Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”.   Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: x. Mc 9, 7

Alleluia, alleluia! – Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 3, 15-16. 21-22 “Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Ðấng Kitô không?”, Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Ðấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!”

Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.   Ðó là lời Chúa.

Gospel Lk 3:15-16, 21-22

The people were filled with expectation,
and all were asking in their hearts
whether John might be the Christ.
John answered them all, saying,
“I am baptizing you with water,
but one mightier than I is coming.
I am not worthy to loosen the thongs of his sandals.
He will baptize you with the Holy Spirit and fire.”

After all the people had been baptized
and Jesus also had been baptized and was praying,
heaven was opened and the Holy Spirit descended upon him
in bodily form like a dove.
And a voice came from heaven,
“You are my beloved Son;
with you I am well pleased.”

Daily Reading & Meditation   Sunday (January 13): Baptized with the Holy Spirit and fire

Scripture: Luke 3:15-16, 21-22

15 As the people were filled with expectation, and all were questioning in their hearts concerning John, whether he might be the Messiah, 16 John answered all of them by saying, “I baptize you with water; but one who is more powerful than I is coming; I am not worthy to untie the thong of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. 21 Now when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heaven was opened, 22 and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, “You are my Son, the Beloved; with you I am well pleased.”

Meditation: Do you want to be on fire for God? John the Baptist said that the Messiah would “baptize with the Holy Spirit and with fire.” Fire in biblical times was associated with God and with his action in the world and in the lives of his people. God sometimes manifested his presence by use of fire, such as the burning bush which was not consumed when God spoke to Moses (Exodus 3:2). The image of fire was also used to symbolize God’s glory (Ezekiel 1:4, 13), his protective presence (2 Kings 6:17), his holiness (Deuteronomy 4:24), righteous judgment (Zechariah 13:9), and his wrath against sin (Isaiah 66:15-16). It is also used of the Holy Spirit (Matthew 3:11 and Acts 2:3). God’s fire both purifies and cleanses, and it inspires a reverent fear of God and of his word in us.

Jesus will baptize with the Holy Spirit and fire
Jesus came to give us the fire of his Spirit that we may radiate the joy and truth of the Gospel to a world in desperate need of God’s light and truth. His word has power to change and transform our lives that we may be lights pointing others to Christ. Like John the Baptist, we too are called to give testimony to the light and truth of Jesus Christ. Do you want the Lord’s power, grace, and love to burn brightly in your life? Ask him to fill you with his Holy Spirit.

John preached a baptism of repentance for the forgiveness of sins (Luke 3:3). Why did Jesus, the Sinless One, submit himself to John’s baptism? In this humble submission we see a foreshadowing of the “baptism” of his bloody death upon the cross. Jesus’ baptism is the acceptance and the beginning of his mission as God’s suffering Servant. He allowed himself to be numbered among sinners. Jesus submitted himself entirely to his Father’s will. Out of love he consented to this baptism of death for the remission of our sins. Do you know the joy of trust and submission to God?

Jesus’ baptism – beginning of a new creation
The Father proclaimed his entire delight in his Son and spoke audibly for all to hear. The Holy Spirit, too, was present as he anointed Jesus for his ministry which began that day as he rose from the waters of the Jordan river. Jesus will be the source of the Spirit for all who come to believe in him. At his baptism the heavens were opened and the waters were sanctified by the descent of Jesus and the Holy Spirit, signifying the beginning of a new creation.

Heaven will open for those who bow before the Lord
How can we enter into the mystery of Jesus’ humble self-abasement and baptism? Gregory of Nazianzus (329-389 AD), an early church father tells us: “Let us be buried with Christ by Baptism to rise with him; let us go down with him to be raised with him; and let us rise with him to be glorified with him.” Do you want to see your life transformed in the likeness of Christ? And do you want to become a more effective instrument of the Gospel? Examine Jesus’ humility and ask the Holy Spirit to forge this same attitude in your heart. As you do, heaven will open for you as well.

The Lord Jesus is ever ready to renew and refashion us in his likeness through the gift and working of the Holy Spirit – and he anoints us for mission as ambassadors of his kingdom of righteousness (moral goodness), peace, and joy (Romans 14:17). We are called to be the “light” and salt” of his kingdom that radiate the beauty and aroma of his mercy and goodness to those around us (Matthew 5:13,15-16). The Lord Jesus wants his love and truth to shine through us that many others may may find new life, freedom, and joy in the Holy Spirit. Ask the Lord Jesus to fill you with his Holy Spirit that you may radiate the joy of the Gospel to those around you.

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and with the fire of your love and goodness. May I always find joy and delight in seeking to please you in doing your will just as you have delighted in the joy of pleasing your Father and doing his will.”

Psalm 29:1-4,9-10

1 Ascribe to the LORD, O heavenly beings, ascribe to the LORD glory and strength.
2 Ascribe to the LORD the glory of his name; worship the LORD in holy array.
3 The voice of the LORD is upon the waters; the God of glory thunders, the LORD, upon many waters.
4 The voice of the LORD is powerful, the voice of the LORD is full of majesty.
9 The voice of the LORD makes the oaks to whirl, and strips the forests bare; and in his temple all cry, “Glory!”
10 The LORD sits enthroned over the flood; the LORD sits enthroned as king for ever.

Daily Quote from the early church fathersThe divine – human reconciliation, attributed to Hippolytus, 170-236 A.D.

“Do you see, beloved, how many and how great blessings we would have lost if the Lord had yielded to the exhortation of John and declined baptism? For the heavens had been shut before this. The region above was inaccessible. We might descend to the lower parts, but not ascend to the upper. So it happened not only that the Lord was being baptized – he also was making new the old creation. He was bringing the alienated under the scepter of adoption (Romans 8:15). For straightway ‘the heavens were opened to him.’ A reconciliation took place between the visible and the invisible. The celestial orders were filled with joy, the diseases of earth were healed, secret things made known, those at enmity restored to amity. For you have heard the word of the Evangelist, saying, ‘The heavens were opened to him,’ on account of three wonders [appearance of the eternal Father, Son, and Holy Spirit together at the baptism]. At the baptism of Christ the Bridegroom, it was fitting that the heavenly chamber should open its glorious gates. So when the Holy Spirit descended in the form of a dove, and the Father’s voice spread everywhere, it was fitting that ‘the gates of heaven should be lifted up.'” (excerpt from THE DISCOURSE ON THE HOLY THEOPHANY 6)

Share