Học Hỏi Sống Đạo – Chúa Nhật thứ 2 Mùa Vọng

Hỏi: Phụng Vụ là gì ?

Thưa: Là việc phụng thờ chính thức và công khai của Hội thánh (như cử hành Thánh lễ, các Bí tích và phụng vụ các giờ kinh).

Hỏi: Phụng Vụ gồm những việc gì ?

Thưa: Phụng Vụ gồm những việc Cử hành Thánh Lễ, các Bí Tích và Phụng Vụ Các Giờ Kinh.

Hỏi: Năm Phụng vụ là gì ?

Thưa: Là thời gian một năm, trong đó Hội Thánh mừng các biến cố trọng đại của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Các Thánh.

Hỏi: Năm Phụng vụ có mục đích gì?

Thưa: Có mục đích giúp người tín hữu hiểu và sống các mầu nhiệm trong đạo cách thiết thực hơn.

Hỏi: Hội Thánh chia năm Phụng vụ thành mấy mùa ? Đó là những mùa nào ?

Thưa: 5 mùa. Đó là: Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, và Mùa Thường Niên.

Hỏi: Tại sao Hội Thánh chia năm Phụng vụ thành các mùa?

Thưa: Vì Hội Thánh muốn triển khai trọn vẹn Mầu Nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, từ Nhập Thể, Giáng Sinh đến Thăng Thiên, Hiện Xuống và ngày Chúa Kitô quang lâm.

Hỏi: Mùa Vọng có những đặc tính nào?

Thưa: Có hai đặc tính:

– Một là thời gian chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người.

-Hai là cơ hội để các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế.

(Theo giaophannhatrang.org)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *