Danh Sách Đóng Góp Chương Trình Làm Lễ Phục cho Quý Cha và Phó Tế

Danh Sách Đóng Góp Chương Trình Làm Lễ Phục cho Quý Cha và Phó Tế

 

Cộng Đoàn Số Tiền ($) Cộng Đoàn Số Tiền ($) Cộng Đoàn Số Tiền ($)
AN PHONG 300              THÁNH PHÊRÔ – S.F.S.:    $1,200

       Do các ân nhân sau đóng góp:

LH CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO 300
ĐỨC MẸ MÂN CÔI 300 ÔB. Tony Nguyễn 300 THÁNH PHÊRÔ–TORRANCE 300
N.V. THIÊN THẦN 300 ÔB. Nguyễn Doãn Hiền 300 ĐỨC MẸ LA VANG

ÔB. Xuân Sơn Nguyễn

300
THÁNH LUCY 300 ÔB. Bùi Đức Trí 300 300
THÁNH TÂM 300 HỘI CBMCG 300                              THÁNH GIUSE:       1,500

       Do các ân nhân sau đóng góp:

 

                Mr. & Mrs. James Sanchez

                ÔB. Cù Văn Nhàn

                Cô Nguyễn Thị Anh Đào

                ÔB. Đoàn Văn Dũng

                ÔB. Đào Văn Một

                ÔB. Nguyễn Văn Lý

MARIA NỮ VƯƠNG 300              ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU:    $1,800

       Do các ân nhân sau đóng góp:

PHỤC SINH 300 TÔNG ĐỒ FATIMA 600
ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC 300 HỘI CBMCG 600
THÁNH GIA THẤT 300 ÔB Hưng Ngọc 300
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 300 Ô. Simon Tuấn Phan 300

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *