Video Diễn nguyện Thánh Anê Lê Thị Thành, Tự Đạo Việt Nam – 11/18/2018

Joseph
by

Diễn Nguyện Thánh Anê Lê Thị Thành, Nov. 18, 2018

 

Video Thánh Anrê Tự Đạo Việt Nam 11/21/2017

Diễn nguyện Thánh Giuse Lê Đăng Thị 2015

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *