Suy Niệm – Chúa Nhật 30 Thường Niên – October 28 – Năm B

Joseph
by

Suy Niệm: Lời kêu van của người mù: “Lạy Con vua Ðavít xin thương xót tôi”. Cho thấy dân chúng tin Ðức Giêsu là Ðấng Cứu Thế là đấng khôi phục và giải phóng dân tộc. Nhưng khi Ðức Giêsu chữa lành cho người mù được sáng mắt. Ngài muốn hướng người ta về sứ mệnh đích thực của Ngài là cứu độ muôn dân. Ngài đến để giải thoát nhân loại khỏi đau khổ và tối tăm của sự dữ. Như thế, tin vào Ðức Giêsu, con người mới được ánh sáng, được giải phóng và được tự do làm con Thiên Chúa.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thi ân cho chúng con rất nhiều, nhưng chúng con được bao nhiêu còn tùy theo chúng con biết đón nhận và tin vào tình thương của Chúa. Cuộc sống của chúng con sẽ ở mãi trong tình trạng mù tối và bất hạnh, nếu chúng con không tin vào Chúa, không cậy dựa vào Chúa. Xin cho chúng con biết tìm đến với Chúa, để Chúa cho chúng con ánh sáng mà nhận ra ý nghĩa và gia trị đích thực của đời mình. Amen.

.

Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm B

Bài Ðọc I: Gr 31, 7-9

“Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”.

Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy hò hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên, ca hát rằng: “Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel”.

Ðây, Ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất: trong bọn chúng sẽ có kẻ đui mù, què quặt, mang thai và sinh con đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây.

Chúng vừa đi vừa khóc, Ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng trở về. Ta sẽ đưa chúng đi trên con đường thẳng, băng qua các suối nước; chúng không phải vấp ngã trên đường đi: vì Ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim là trưởng tử của Ta. Ðó là lời Chúa.

 Ðáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người từ Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. – Ðáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: “Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng.” Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. – Ðáp.

3) Lạy Chúa, hãy đổi số phận của con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. – Ðáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. – Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Dt 5, 1-6

“Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”.

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế, cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi như Aaron.

Cũng thế, Ðức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Ðấng đã nói với Người rằng: “Con là Con Cha, hôm nay Cha sinh ra Con”. Cũng có nơi khác Ngài phán: “Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”.  Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 10, 46-52

“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi”.

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.  Ðó là lời Chúa.

Gospel Mk 10,46-52

As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd,
Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus,
sat by the roadside begging.
On hearing that it was Jesus of Nazareth,
he began to cry out and say,
“Jesus, son of David, have pity on me.”
And many rebuked him, telling him to be silent.
But he kept calling out all the more,
“Son of David, have pity on me.”
Jesus stopped and said, “Call him.”
So they called the blind man, saying to him,
“Take courage; get up, Jesus is calling you.”
He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus.
Jesus said to him in reply, “What do you want me to do for you?”
The blind man replied to him, “Master, I want to see.”
Jesus told him, “Go your way; your faith has saved you.”
Immediately he received his sight
and followed him on the way.

Daily Reading & Meditation

Sunday (October 28): “What do you want me to do for you?
Scripture: Mark 10:46-52  

46 And they came to Jericho; and as he was leaving Jericho with his disciples and a great multitude, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. 47 And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, “Jesus, Son of David, have mercy on me!” 48 And many rebuked him, telling him to be silent; but he cried out all the more, “Son of David, have mercy on me!” 49 And Jesus stopped and said, “Call him.” And they called the blind man, saying to him, “Take heart; rise, he is calling you.” 50 And throwing off his mantle he sprang up and came to Jesus. 51 And Jesus said to him, “What do you want me to do for you?” And the blind man said to him, “Master, let me receive my sight.” 52 And Jesus said to him, “Go your way; your faith has made you well.” And immediately he received his sight and followed him on the way.

Meditation: Have you ever encountered a once in a life-time opportunity you knew you could not pass up? Such a moment came for a blind and destitute man, named Bartimaeus. He was determined to get near the one person who could meet his need. He knew who Jesus was and had heard of his fame for healing, but until now had no means of making contact with the Son of David, a clear reference and title for the Messiah.

Seeking Jesus with effort and persistence pays off
It took a lot of “guts” (courage) and persistence for Bartimaeus to get the attention of Jesus over the din of a noisy throng who crowded around Jesus as he made his way out of town. Why was the crowd annoyed with the blind man’s persistent shouts? He was disturbing their peace and interrupting Jesus’ discourse. It was common for a rabbi to teach as he walked with others. Jesus was on his way to celebrate the Passover in Jerusalem and a band of pilgrims followed him. When the crowd tried to silence the blind man he overpowered them with his emotional outburst and thus caught the attention of Jesus.

Goodness and mercy follows those who put their trust in God
This incident reveals something important about how God interacts with us. The blind man was determined to get Jesus’ attention and he was persistent in the face of opposition. Jesus could have ignored or rebuffed him because he was disturbing his talk and his audience. Jesus showed that acting was  to important than talking. This man was in desperate need and Jesus was ready, not only to empathize with his suffering, but to relieve it as well. A great speaker can command attention and respect, but a man or woman with a helping hand and a big heart is loved more.

What do you want Jesus to do for you?
Why did Jesus put a question to Bartimaeus – “What do you want me to do for you?” Jesus wanted to draw out of him a personal response of faith and trust in his power to heal and make whole. Jesus commends Bartimaeus for recognizing who he is with the eyes of faith and grants him physical sight as well. Do you recognize the Lord Jesus with “eyes of faith” as your merciful Lord and healer? Ask the Lord Jesus to strengthen your faith that you may draw near to him and receive his grace and mercy.

“Lord Jesus, may I never fail to recognize my need for your grace and mercy. Strengthen my faith and trust in you that I may seek your presence daily and listen to your word with a readiness to follow you who are my All.”

Psalm 126:1-6

1 When the LORD restored the fortunes of Zion, we were like those who dream.
2 Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with shouts of joy; then they said among the nations, “The LORD has done great things for them.”
3 The LORD has done great things for us; we are glad.
4 Restore our fortunes, O LORD, like the watercourses in the Negeb!
5 May those who sow in tears reap with shouts of joy!
6 He that goes forth weeping, bearing the seed for sowing, shall come home with shouts of joy, bringing his sheaves with him.

Daily Quote from the early church fathers: Your Word will enlighten and save me, by Clement of Alexandria, 150-215 A.D.

“The commandment of the Lord shines clearly, enlightening the eyes. Receive Christ, receive power to see, receive your light, that you may plainly recognize both God and man. More delightful than gold and precious stones, more desirable than honey and the honeycomb is the Word that has enlightened us (Psalm 19:10). How could he not be desirable, who illumined minds buried in darkness, and endowed with clear vision ‘the light-bearing eyes’ of the soul? … Sing his praises, then, Lord, and make known to me your Father, who is God. Your Word will save me, your song instruct me. I have gone astray in my search for God; but now that you light my path, Lord, I find God through you, and receive the Father from you, I become co-heir with you, since you were not ashamed to own me as your brother. Let us, then, shake off forgetfulness of truth, shake off the mist of ignorance and darkness that dims our eyes, and contemplate the true God, after first raising this song of praise to him: ‘All hail, O light!’ For upon us buried in darkness, imprisoned in the shadow of death, a heavenly light has shone, a light of a clarity surpassing the sun’s, and of a sweetness exceeding any this earthly life can offer.” (excerpt from EXHORTATION TO THE GREEKS 11.8)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *