Suy Niệm – Chúa Nhật 29 Thường Niên – Oct. 21 – Năm B

Joseph
by

Suy Niệm:   Vì địa vị, quyền hành đã gây chia rẽ giữa các môn đệ. Ðiều đó cho thấy mục đích theo Chúa Giêsu của các môn đệ còn thấp kém. Chính vì thế, trước lời loan báo của Ðức Giêsu về cuộc khổ nạn, các ông vẫn không hiểu, dù Ngài đã nói đến lần thứ ba. Ðức Giêsu thì cương quyết lên Giêrusalem để chấp nhận khổ nạn, còn các môn đệ thì sợ hãi kinh hoàng. Ðức Giêsu nói rõ: Con đường của Ngài là con đường đau khổ, là chấp nhận chén đắng. Sự thanh tẩy tức là từ bỏ mình là chấp nhận khiêm tốn phục vụ như một đầy tớ của mọi người. Ðó là vinh quang đích thực của Ðức Giêsu và của những môn đệ Ngài.

   Cầu Nguyện :  Lạy Chúa Giêsu, các môn đệ xưa đã không hiểu được con đường của Chúa. Chúng con hôm nay cũng không nhận ra giá trị của đau khổ. Trước khổ đau thử thách, chúng con vẫn than trách Chúa. Chúng con vẫn muốn địa vị, quyền cao chức trọng và muốn người khác kính nể, phục vụ mình. Xin dạy chúng con biết sống tinh thần khiêm tốn của Chúa: biết dùng tất cả những ân huệ Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người, cụ thể nơi gia đình, xứ đạo của chúng con. Amen

..

Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm B  

Bài Ðọc I: Is 53, 10-11

“Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”.

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định của Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22

Ðáp: Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22).

Xướng: 1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng của Chúa. – Ðáp.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. – Ðáp.

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. – Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Dt 4, 14-16

“Chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng”.

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có vị Thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời. Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 10, 35-45 (bài dài)

“Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”.

Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. Ðó là lời Chúa.


Gospel Mk 10,35-45

James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him,
“Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you.”
He replied, “What do you wish me to do for you?”
They answered him, “Grant that in your glory
we may sit one at your right and the other at your left.”
Jesus said to them, “You do not know what you are asking.
Can you drink the cup that I drink
or be baptized with the baptism with which I am baptized?”
They said to him, “We can.”
Jesus said to them, “The cup that I drink, you will drink,
and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized;
but to sit at my right or at my left is not mine to give
but is for those for whom it has been prepared.”
When the ten heard this, they became indignant at James and John.
Jesus summoned them and said to them,
“You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles
lord it over them,
and their great ones make their authority over them felt.
But it shall not be so among you.
Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant;
whoever wishes to be first among you will be the slave of all.
For the Son of Man did not come to be served
but to serve and to give his life as a ransom for many.”

Daily Reading & Meditation

Sunday (October 21): “Not to be served but to serve”
Scripture: Mark 10:35-45  

35 And James and John, the sons of Zebedee, came forward to him, and said to him, “Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you.” 36 And he said to them, “What do you want me to do for you?” 37 And they said to him, “Grant us to sit, one at your right hand and one at your left, in your glory.” 38 But Jesus said to them, “You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized?” 39 And they said to him, “We are able.” And Jesus said to them, “The cup that I drink you will drink; and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized; 40 but to sit at my right hand or at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared.” 41 And when the ten heard it, they began to be indignant at James and John. 42 And Jesus called them to him and said to them, “You know that those who are supposed to rule over the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. 43 But it shall not be so among you; but whoever would be great among you must be your servant, 44 and whoever would be first among you must be slave of all. 45 For the Son of man also came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.”

Meditation:Who doesn’t want to be first, and to be esteemed and honored by others? We seem to have an unquenchable thirst for recognition and fame, power and authority to rule our own lives as we please as well as the lives of others. Should we be surprised to see the disciples of Jesus thirsting for power, position, and authority? James and John, the sons of Zebedee, urged their mother to strike a deal with Jesus, their Master and Messiah. They wanted the distinction of being first and most important in position, next to Jesus, of course!

Jesus turns authority and power upside down 
When Jesus called the twelve apostles to be his inner circle of disciples who would teach and exercise spiritual authority on his behalf, he did the unthinkable! Jesus taught contrary to the world’s understanding of power, authority, and position, by reversing the order of master and servant, lord and subject, first and last! Jesus wedded authority with love, position with sacrifice, and service with humility. Authority without love is over-bearing and slavish. Position without respect and concern for the subordinate is demeaning and rude. And service without generosity and sacrifice is cheap and unkind.

Those who wish to serve with the Lord Jesus and to exercise authority in God’s kingdom must be prepared to sacrifice – not just some of their time, money, and resources – but their whole lives and all that they possess! Jesus used stark language to explain what kind of sacrifice he had in mind. His disciples must drink his cup if they expect to reign with him in his kingdom. The cup he had in mind was a bitter one involving crucifixion. What kind of cup does the Lord have in mind for us? For some disciples such a cup entails physical suffering and the painful struggle of martyrdom. But for many, it entails the long routine of the Christian life, with all its daily sacrifices, disappointments, set-backs, struggles, and temptations.

Christ’s way of love and service 
A disciple of Jesus must be ready to lay down his or her life – each and every day in the little and big sacrifices required – and even to the point of shedding one’s blood if necessary for the sake of Christ and his Gospel. What makes such sacrifice a joy rather than a burden? It is love – the kind of “love which God has poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us” (Romans 5:5). An early church father summed up Jesus’ teaching with the expression: “to serve is to reign with Christ.”  We share in God’s reign by laying down our lives in humble service and love for one another, just as Jesus did for our sake. Are you ready to lay down your life and to serve others as  Jesus has taught and modeled for us?

“Lord Jesus, make me a servant of love for your kingdom, that I may seek to serve rather than be served. Inflame my heart with love that I may give generously and serve joyfully for your sake.”

Psalm 126:1-6

1 When the LORD restored the fortunes of Zion, we were like those who dream.
2 Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with shouts of joy;  then they said among the nations, “The LORD has done great things for them.”
3 The LORD has done great things for us; we are glad.
4 Restore our fortunes, O LORD, like the watercourses in the Negeb!
5 May those who sow in tears reap with shouts of joy!
6 He that goes forth weeping, bearing the seed for sowing, shall come home with shouts of joy, bringing his sheaves with him.

Daily Quote from the early church fathers: Not to be served but to serve, by John Chrysostom (344-407 AD)

“[Jesus] says, ‘The Son of man came not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many.’ It is as if he were saying, ‘I willed not even to stop at death but even in death gave my life as a ransom. For whom? For enemies. For you. If you are abused, my life is given for you. It is for you. Me for you.’ So you need not be too picky if you suffer the loss of your honor. No matter how much it is lowered, you will not be descending as far as your Lord descended. And yet the deep descent of one has become the ascent of all. His glory shines forth from these very depths. For before he was made man, he was known among the angels only. But after he was made man and was crucified, so far from lessening that glory, he acquired further glory besides, even that from his personal knowledge of the world.”
“So fear not then, as though your honor were put down. Rather, be ready to abase yourself. For in this way your glory is exalted even more, and in this way it becomes greater. This is the door of the kingdom. Let us not then go the opposite way. Let us not war against ourselves. For if we desire to appear great, we shall not be great but even the most dishonored of all. Do you see how everywhere Jesus encourages them by turning things upside down? He gives them what they desire but in ways they did not expect.  (excerpt from THE GOSPEL OF MATTHEW, HOMILY 65.4.25)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *