Suy Niệm – Chúa Nhật 26 Thường Niên – September 30 – Năm B

Giuse
by

Suy Niệm: Ai là môn đệ đích thực của Ðức Kitô? Ðó là người sống theo tinh thần của Ngài. Tinh thần ấy được Ðức Giêsu nhấn mạnh trong bài Tin Mừng hôm nay:

– Không kỳ thị chia bè phái. Vì chân lý không độc quyền thuộc về một người nào.

– Vì danh Ðức Giêsu, một công việc nhỏ mọn cũng có giá trị.

– Tinh thần từ bỏ của người môn đệ. Phải sẵn sàng từ bỏ những gì làm mất hạnh phúc vĩnh cửu, dù xem ra thân thương nhất.

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, được làm môn đệ Chúa thật là sung sướng. Nhưng một người môn đệ đích thực phải là người sống theo tinh thần của Chúa: không ghen tương, ích kỷ, mà trái lại luôn yêu thương nâng đỡ anh em mình. Lạy Chúa, chúng con muốn được làm môn đệ của Chúa, xin Chúa biến đổi chúng con thành con người Chúa mong muốn. Amen.

.

 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B

Bài Ðọc I: Ds 11, 25-29

“Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri”.

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê mà phân phát cho bảy mươi vị bô lão. Khi Thần Trí ngự trên các ông, các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy.

Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là El-đad, và người kia tên là Mê-đad. Thần Trí đã ngự trên hai ông: vì hai ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Môsê rằng: “El-đad và Mê-đad đang nói tiên tri trong lều trại”. Tức thì Giosuê, con ông Nun, tuỳ tùng của ông Môsê, và là kẻ được chọn trong số đông người, liền thưa rằng: “Hỡi ông Môsê, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi”. Ông Môsê đáp lại rằng: “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ”.   Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 18, 8. 10. 12-13. 14

Ðáp: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a).

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. – Ðáp.

2) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. – Ðáp.

3) Dù tôi tớ Chúa quan tâm về những điều luật đó, lại hết sức ân cần tuân giữ, nhưng có nhiều chuyện lầm lỗi, nào ai hay? Xin rửa con sạch những lỗi lầm không nhận thấy. – Ðáp.

4) Cũng xin ngăn ngừa tôi tớ Chúa khỏi tính kiêu căng, đừng để tính đó làm chủ trong mình con. Lúc đó con sẽ được tinh toàn và thanh khiết, khỏi điều tội lỗi lớn lao. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Gc 5, 1-6

“Của cải các ngươi bị mục nát”.

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai hoạ sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi đã bị ten sét, và ten sét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi.  Ðó là lời Chúa.

Allluia: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: ” Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 9, 37-42. 44. 46-47

“Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt”.   Ðó là lời Chúa.

Gospel Mk 9,38-43.45.47-48

At that time, John said to Jesus,
“Teacher, we saw someone driving out demons in your name,
and we tried to prevent him because he does not follow us.”
Jesus replied, “Do not prevent him.
There is no one who performs a mighty deed in my name
who can at the same time speak ill of me.
For whoever is not against us is for us.
Anyone who gives you a cup of water to drink
because you belong to Christ,
amen, I say to you, will surely not lose his reward.

“Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin,
it would be better for him if a great millstone
were put around his neck
and he were thrown into the sea.
If your hand causes you to sin, cut it off.
It is better for you to enter into life maimed
than with two hands to go into Gehenna,
into the unquenchable fire.
And if your foot causes you to sin, cut if off.
It is better for you to enter into life crippled
than with two feet to be thrown into Gehenna.
And if your eye causes you to sin, pluck it out.
Better for you to enter into the kingdom of God with one eye
than with two eyes to be thrown into Gehenna,
where ‘their worm does not die, and the fire is not quenched.'”

Daily Reading & Meditation

Sunday (September 30): “Any one who does a mighty work in my name
Scripture:Mark 9:38-43,45, 47-48  

38 John said to him, “Teacher, we saw a man casting out demons in your name, and we forbade him, because he was not following us.” 39 But Jesus said, “Do not forbid him; for no one who does a mighty work in my name will be able soon after to speak evil of me. 40 For he that is not against us is for us. 41 For truly, I say to you, whoever gives you a cup of water to drink because you bear the name of Christ, will by no means lose his reward.
42 “Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were hung round his neck and he were thrown into the sea. 43 And if your hand causes you to sin, cut it off; it is better for you to enter life maimed than with two hands to go to hell, to the unquenchable fire.
45 And if your foot causes you to sin, cut it off; it is better for you to enter life lame than with two feet to be thrown into hell. 47 And if your eye causes you to sin, pluck it out; it is better for you to enter the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into hell, 48 where their worm does not die, and the fire is not quenched.

Meditation:Do you rejoice in the good that others do? Jesus reprimands his disciples for their jealousy and suspicion. They were upset that someone who was not of their company was performing a good work in the name of Jesus. They even “forbade” the man “because he was not following us”. Jesus’ reply is filled with wisdom: “No one who does a mighty work in my name will be able soon after to speak evil of me.” Are we not like the disciples when we get upset at the good deeds of others who seem to shine more than us? Paul says that “love is not jealous… but rejoices in the right” (1 Corinthians 13:4,6).

Love does not envy others
Envy and jealousy, its counterpart, are sinful because they lead us to sorrow over what should make us rejoice – namely, our neighbor’s good. The reason we may grieve over our another’s good is that somehow we see that good as lessening our own value or excellence. Envy forms when we believe that the other person’s advantage or possession diminishes or brings disgrace on us. Envy is contrary to love. Both the object of love and the object of envy is our neighbor’s good, but by contrary movements, since love rejoices in our neighbor’s good, while envy grieves over it.

The love of God frees us from envy and jealousy
How can we overcome envy? With the love that God has put into our hearts through the gift of the Holy Spirit (Romans 5:5). The Holy Spirit purifies our heart and frees us from our disordered passions, such as envy, jealously, greed, and bitterness. God’s love is a generous and selfless love which is wholly oriented towards our good. The love that God places in our hearts seeks the highest good of our neighbor. God’s love purifies and frees us from all envy and jealousy – and it compels us to give generously, especially to those who lack what they need.

Love gives freely and generously in kind deeds
Every one in need has a claim on us because they are dear to God who created them in his own image and likeness (Genesis 1:26-27). God created us in love for love. We are most free and happy when we love as he loves. The love and charitable help we show to our neighbor also expresses the gratitude we have for the abundant mercy and kindness of God towards us. Jesus declared that any kindness shown and any help given to those in need would not lose its reward. Jesus never refused to give to anyone in need who asked for his help. As his disciples we are called to be kind and generous as he is. Are you grateful for God’s mercy and kindness towards you and are you ready to show that same kindness and generosity towards your neighbor?

Gregory of Nyssa, an early church father (330-395 AD), comments on this passage: “God never asks his servants to do what is impossible. The love and goodness of his Godhead is revealed as richly available. It is poured out like water upon all. God furnished to each person according to his will the ability to do something good. None of those seeking to be saved will be lacking in this ability, given by the one who said: ‘whoever gives you a cup of water to drink because you bear the name of Christ, will by no means lose his reward'” (Mark 9:41). Ask the Lord Jesus to increase your generosity in doing good for others.

Those who show kindness and charity will be greatly rewarded
Who in their right mind would want to lose their reward and then be deprived of joy in the end? We have been given the greatest of rewards – God himself who is perfect love and source of abundant life and unending happiness. Paul the Apostle tells us that “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit” (Romans 5:5). God’s love purifies our hearts and compels us to express kindness and charity towards our neighbor who is created in the image and likeness of God. We were created in love for love. The charity we show to our neighbors in their need expresses the gratitude we have for the abundant goodness and kindness of God towards us. Jesus declared that any kindness shown and any help given to the people of Christ will not lose its reward. Jesus never refused to give to anyone in need who asked for his help. As his disciples we are called to be kind and generous as he is.

Gregory of Nyssa (330-395 AD), an early church father wrote:

“God never asks his servants to do what is impossible. The love and goodness of his Godhead is revealed as richly available. It is poured out like water upon all. God furnishes to each person according to his will the ability to do something good. None of those seeking to be saved will be lacking in this ability, given by the one who said: ‘whoever gives you a cup of water to drink because you bear the name of Christ, will by no means lose his reward'” (ON THE CHRISTIAN MODE OF LIFE 8.1)

Do you allow the love of Christ to transform your heart that you may treat your neighbor with loving-kindness and mercy?

Avoiding evil and the near occasion of sin 
Was Jesus’ exaggerating when he urged his followers to use drastic measures to avoid evil and its harmful consequences (Mark 9:42-47? Jesus set before his disciples the one supreme goal in life that is worth any sacrifice, and that goal is God himself and his will for our lives which leads to everlasting peace and happiness. Just as a doctor might remove a limb or some part of the body in order to preserve the life of the whole body, so we must be ready to part with anything that causes us to sin and which leads to spiritual death.

Jesus warns his disciples of the terrible responsibility that they must set no stumbling block  in the way of another, that is, not give offense or bad example that might lead another to sin. The Greek word for temptation (scandalon) is exactly the same as the English word scandal. The original meaning of scandal is a trap or a stumbling block which causes one to trip and fall. The Jews held that it was an unforgivable sin to teach another to sin. If we teach another to sin, he or she in turn may teach still another, until a train of sin is set in motion with no foreseeable end. The young in faith are especially vulnerable to the bad example of those who should be passing on the faith. Do you set a good example for others to follow, especially the young?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit that I may radiate the joy of the Gospel to others. May your light and truth shine through me that others may find new life and joy in you, and freedom from sin and oppression.”

Psalm 49:1-10

1  Hear this, all peoples! Give ear, all inhabitants of the world,
2 both low and high, rich and poor together!
3 My mouth shall speak wisdom; the meditation of my heart shall be understanding.
4 I will incline my ear to a proverb; I will solve my riddle to the music of the lyre.
5 Why should I fear in times of trouble, when the iniquity of my persecutors surrounds me,
6 men who trust in their wealth and boast of the abundance of their riches?
7 Truly no man can ransom himself, or give to God the price of his life,
8 for the ransom of his life is costly, and can never suffice,
9 that he should continue to live on for ever, and never see the Pit.
10 Yes, he shall see that even the wise die, the fool and the stupid alike must perish and leave their wealth to others.

A Daily Quote for the early church fathers: Encouraging good works done in Christ, by Augustine of Hippo, 354-430 A.D.

“We ought not be disturbed because some who do not belong or do not yet belong to this temple, that is, among whom God does not or does not yet dwell, perform some works of power, as happened to the one who cast out devils in the name of Christ (Mark 9:38, Luke 9:49). Although he was not a follower of Christ, Christ ordered that he be allowed to continue because it gave a valuable testimony of his name to many… The centurion Cornelius also saw the angel that was sent to him to say that his prayers had been heard and his alms accepted (Acts 10:3-4), even before he was incorporated into this temple by regeneration.” (excerpt from  LETTER 187, TO DARDANUS 36)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *