Học Hỏi Sống Đạo – Chúa Nhật Thứ XXV Thường Niên Năm B

Hỏi: Chủ tế là ai ?

Đáp: Chủ tế là người trong Hội Thánh có chức thánh để dâng hy lễ nhân danh Đức Kitô, để chủ tọa cộng đoàn tín hữu được quy tụ (QCTQ/SLR 93) ; ngài thay mặt Đức Kitô là Đầu mà hành động (LM 2).

 

Hỏi: Phó tế là ai ?

Đáp: Phó tế là người có chức thánh để phục vụ : thầy công bố Tin Mừng, đôi khi diễn giảng Lời Chúa, xướng các ý nguyện trong lời nguyện cho mọi người, giúp chủ tế khi chuẩn bị bàn thờ và khi cử hành hy tế, cho các tín hữu rước lễ, nhất là dưới hình rượu (QCTQ/SLR 94)

 

Hỏi: Người giúp lễ là ai ?

Đáp: Là người phục vụ bàn thờ, giúp chủ tế và thầy phó tế (QCTQ/SLR 98). Khi sốt sắng tham dự và thi hành phận sự mình, thì người giúp lễ góp phần tạo nên bầu khí tôn nghiêm, giúp cho cộng đoàn cầu nguyện để tôn vinh Thiên Chúa.

(Theo Giáo Phận Đà Lạt, simonhoadalat.com)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *