LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (20/08/2018 – 26/08/2018)

20/08: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên 

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.

21/08: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên

Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ.

Ed 28,1-10; Mt 19,23-30. 

22/08:  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên

            Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ.

            Ed 34,1-11; Mt 20,1-16.

23/08:   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên
            Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ.

            Ed 36,23-28; Mt 22,114.

24/08:  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên

            THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

            Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51. 

25/08:  Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên

           Thánh Lu-i. Thánh Giu-se Ca-la-xan (Calasanz), Linh mục.

           Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.

26/08: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mốt Mùa Thường Niên

            Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6, 60-69.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *