Học Hỏi Sống Đạo – Chúa Nhật Thứ XVIII Thường Niên Năm B

(tiếp theo số báo 18291)

Hỏi: “Chúa Thánh Thần đã dùng các tiên tri mà phán dạy” nghĩa là gì?

Đáp: Từ “Các tiên tri” ở đây được dùng để chỉ những người được Chúa Thánh Thần linh ứng để họ nói nhân danh Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đã làm cho các lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm hoàn toàn nơi Ðức Kitô; cũng chính Chúa Thánh Thần mạc khải mầu nhiệm Ðức Kitô trong Tân Ước.

Hỏi: Hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi thánh Gioan Tẩy Giả như thế nào?

Đáp: Chúa Thánh Thần đổ tràn trên thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước. Dưới tác động của Thánh Thần, ông được sai đi để “chuẩn bị một dân cho Chúa” (Lc 1,17) và để loan báo việc Ðức Kitô, Con Thiên Chúa, ngự đến ; đó là Ðấng mà ông đã thấy Thánh Thần ngự xuống và ở lại trên Người, Ðấng “sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33)

Hỏi: Ðâu là công trình của Chúa Thánh Thần nơi Ðức Maria?

Đáp: Mọi mong chờ việc Ðức Kitô đến và sự chuẩn bị cho Người trong Cựu Ước được Chúa Thánh Thần hoàn thành tất cả nơi Ðức Maria. Một cách độc nhất vô nhị, Chúa Thánh Thần đã đổ tràn ân sủng trên Ðức Maria và làm cho đức trinh khiết của Mẹ nên phong phú, để Mẹ sinh hạ Người Con của Thiên Chúa trong thân xác. Chúa Thánh Thần đã làm cho Ðức Maria trở thành Mẹ của “Ðức Kitô toàn thể,” nghĩa là của Ðức Kitô là Ðầu và của Hội thánh là thân thể Người. Ðức Maria hiện diện giữa nhóm Mười Hai ngày lễ Hiện Xuống, khi Thánh Thần khai mở “thời đại cuối cùng” với việc xuất hiện của Hội thánh.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011)                 142

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *