CĐ Nữ Vương Thiên Thần Sinh Và Giờ Lễ :

Spread the love

Cộng Đoàn  Nữ Vương Thiên Thần – Our Lady of Loretta Church

™Địa Chỉ: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026  ĐT: 213-483-3013
Web:  ourladyoflorettochurch.org

Chánh Xứ: Lm. Đa-minh Nguyễn Anh-Tuấn   ĐT: 213-483-3013

Chủ Tịch:Ông Cao Đình Hưng…………………….... 323-713-7056

Lễ Chúa Nhật:  3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật