LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (09/07/2018 – 15/07/2018)

09/07: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

            Thánh Au-gut-ti-nô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử
            đạo tại Trung Hoa.

            Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

 

10/07: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

            Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (U1840) và
            thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ
            (U1840), Tử đạo.

            Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

 

11/07:  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

            Thánh Bê-nê-đic-tô, viện phụ, lễ nhớ.

Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

12/07:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên
I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (U1838); Phê-rô Khanh,
            Linh mục (U1842); Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), giáo dân
(U1841), Tử đạo.

            Hs 11,1.1-4.8c-9; Mt 10,7-15.                                                                                                       

13/07:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

            Thánh Hen-ri-cô.

            Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

14/07:  Thứ By trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

           Thánh Ca-mi-lô Len-li (Camillus de Lellis), Linh mục.

            Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

 

15/07: Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên

Ca vịnh tuần III.

Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (U1838) và thánh
            An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng
            (U1855), Tử đạo.

Am 7,12-15; Ep 1,3-14 hoặc 3-10a; Mc 6,7-13.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *